ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)

Pässe mit verschiedenen Visa

Visa, © Colourbox

บทความ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa)– สำหรับการพำนักระยะยาวเกินกว่า 90 วัน

การทำนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ศูนย์บริการ VFS Global นั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเดินทางของท่านว่าต้องยื่นคำร้องประเภทใด

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง ใช้สำหรับคำร้องดังต่อไปนี้

  • วีซ่าทำงาน (รวมถึงผู้ทำงานโอ-แพร์ และผู้ทำงานอิสระ)
  • วีซ่าเรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรเร่งรัด
  •  วีซ่าเร่งด่วนสำหรับแรงงานฝีมือที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานทะเบียนคนต่างด้าวในเยอรมนี (Ausländerbehörde) ตามมาตรา 81a ของกฎหมายว่าด้วยการมีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนี (AufenthG)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์บริการ VFS Global ใช้สำหรับคำร้องดังต่อไปนี้

  • วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และวีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
  • วีซ่าจดทะเบียนสมรส และการยื่อขอถิ่นที่อยู่ถาวรในภายหลัง
  • วีซ่าสำหรับติดตามไปใช้ชีวิตอยู่กับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน วีซ่าติดตามบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และวีซ่าบุตรติดตามบิดา/มารดา
  • วีซ่าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางส่วน

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวกับศูนย์บริการ VFS Global

ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังดำเนินการมอบหมายให้ศูนย์บริการ VFS Global รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี อำนาจในการอนุมัติให้วีซ่าหรือไม่นั้น ยังถือเป็นสิทธิ์ขาดของสถานเอกอัครราชทูตฯ

หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านต้องทำการนัดหมายผ่านช่องทางไหน กรุณาส่งอีเมลสอบถามมายังแผนกวีซ่า

ข้อบังคับใหม่ของกฎหมายว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานสำหรับแรงงานฝีมือ

ข้อบังคับสำหรับแรงงานฝีมือฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

โปรดทราบว่า เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาจยังไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับกฎหมายที่จะบังคับใช้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่สามารถอ่านได้ที่นี่
www.make-it-in-germany.com

++ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa) ให้แสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa 1 ฉบับ รูปถ่าย 2 ใบ (สำหรับรูปถ่ายใบที่สอง กรุณาอย่าติดลงบนใบคำร้อง) และเอกสารอื่น ๆ (แสดงฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด)      
                                                      

กรุณาคลิกตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

(National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบครึ่งปี

ไปด้านบน