ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมัน

บทความ

หากท่านต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนี ซึ่งไม่ใช่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีความเป็นไปได้ที่ท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่า แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานเยอรมันที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ):

เงื่อนไข ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของการพํานักเป็นอย่างอื่นได้ เช่น เปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ เป็นต้น

ไปด้านบน