ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

บทความ

ระเบียบว่าด้วยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง เป็นกรอบกฎหมายที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีนำมาใช้ในการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงและของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของเยอรมนีในต่างประเทศ

การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ระเบียบว่าด้วยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เป็นกรอบกฎหมายที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีนำมาใช้ในการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงและของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของเยอรมนีในต่างประเทศซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานการบริหารงานที่ตรงไปตรงมา ยุติธรรมและโปร่งใส ผ่านกฎระเบียบที่เข้าใจง่ายและไม่มากจนเกินไป

หลักจริยธรรมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นควรอยู่ในความตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ในต่างแดนและของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศตลอดเวลา ประเด็นสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในสำนักงานใหญ่ของกระทรวงและในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศคือการสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องคอร์รัปชั่น การป้องกันโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชั่นและการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายในการบริหารงานทุกขั้นตอน

ของกำนัล ของขวัญและผลประโยชน์อื่นๆ

กฎเหล็ก ห้ามรับโดยเด็ดขาด

หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด เจ้าหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ของกระทรวง เจ้าหน้าที่ของกระทรวงและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของเยอรมนีในต่างประเทศจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับของกำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของตนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในจดหมายเวียนว่าด้วยการห้ามรับของกำนัลหรือของขวัญในหน่วยงานรัฐออกโดยกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 และในหนังสือเวียนในประเด็นดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถหาข้อมูลและคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยครั้งได้ในรายการรวมคำถามและคำตอบว่าด้วย การรับของกำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน์ (เงินสนับสนุน) อื่นๆ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนภายใต้การนำของกระทรวงมหาดไทยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อแนะนำในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี ท่านสามารติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ของกระทรวงการต่างประเทศได้

ไปด้านบน