ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้จัดทำ/การเก็บรักษาข้อมูล

1. ข้อตกลง/บริการของเว็บไซต์

เมื่อใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

การให้บริการของเว็บไซต์ไม่อาจรับประกันการใช้งานในอนาคต สถานทูตฯสามารถใช้ดุลพินิจในการปรับเปลี่ยน ลดทอน เพิ่มเติมและ/หรือลบเนื้อหา หรือปรับเปลี่ยนการจัดการเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้บริการเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเยอรมัน

2. ไม่รับผิดชอบความเสียหาย

ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เอง สถานทูตฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเข้าถึง และ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากความเสียหายที่เกิดจากเจตนาหรือความสะเพร่าของผู้จัดทำเว็บไซต์

3. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาในเว็บไซต์ โดยเฉพาะข้อความ รูปภาพและสื่อและเนื้อหามัลติมีเดียอื่นๆ มีลิขสิทธิ์ สถานทูตฯขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหาเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในช่องทางอื่น

4. การตรวจสอบเนื้อหา

ข้อมูลภายในเว็บไซต์

ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการตรวจสอบมาอย่างละเอียดแล้ว แต่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในบางกรณี สถานทูตฯ จึงไม่รับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องและสถานะข้อมูลปัจจุบัน ข้อบ่งชี้ คำแนะนำ และข้อมูลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆ ของสถานทูตฯ และไม่มีการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  อนึ่ง เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีข้อความเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ คำแนะนำหรือข้อมูลของทางราชการจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุด อย่างไรก็ตาม หากประกาศหรือเนื้อหาเกิดความไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดประกาศล่าสุดของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก

)  ข้อมูลจากองค์กรภายนอก

สถานทูตฯ ได้ทำการตรวจสอบและสร้างลิงค์เชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นนอกขอบเขตความรับผิดชอบของสถานทูตฯ อย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างยิ่ง โดยในระหว่างที่สถานทูตนำลิงค์มาเผยแพร่ เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย สถานทูตฯจะไม่อ้างว่าเนื้อหาในลิงค์ขององค์กรอื่นเป็นของตนและอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเนื้อหาเหล่านั้น สถานทูตฯจึงไม่รับรองความสมบูรณ์  ความถูกต้องของเนื้อหาในลิงค์ และไม่มีอำนาจใดๆ ในการเผยแพร่เนื้อหาปัจจุบันและอนาคตของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น ในกรณีที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายหรือไม่สมบูรณ์ แต่ละเว็บไซต์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว ข้อจำกัดที่กล่าวมามีผลบังคับใช้กับข้อมูลของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ในทางเทคนิคหรือมีลักษณะในทำนองเดียวกัน

ในกรณีที่ข้อมูลแผนที่จากผู้ให้บริการรายอื่นปรากฏอยู่บนเว็บไซต์   สถานทูตฯ จะไม่ถือกรรมสิทธิ์เหนือข้อมูลเหล่านี้ (เช่น ตำแหน่ง หรืออาณาเขต) ในทุกกรณี ดังนั้นจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้

)   แจ้งข้อผิดพลาด

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งคณะผู้จัดทำเว็บไซต์หากพบข้อผิดพลาดของเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือในลิงค์ของเว็บไซต์ภายนอก หรือในกรณีที่ข่าวสารและเนื้อหาเกิดข้อผิดพลาด ไม่ทันสมัย ขาดความสมบูรณ์หรือเข้าใจยาก โดยสามารถใช้แบบฟอร์มดังต่อไปนี้
5.  การปกป้องข้อมูล

ผู้จัดทำจะรวบรวม ประมวลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยยึดตามกฎระเบียบการปกป้องข้อมูล

ไปด้านบน