Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

การคุ้มครองข้อมูล

บทความ

การคุ้มครองข้อมูลเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน: หมายถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 2 ของกฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐาน – นั่นคือเสรีภาพของประชาชนในการตัดสินใจ ว่าใครจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับพวกเขาและจะได้รับอนุญาตให้นำไปใช้อย่างไร

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนปฎิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ทุกคนมีสิทธิที่จะรู้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้อมูลส่วนใดของเขา/เธอ ไปใช้เมื่อไหร่และอย่างไร (สิทธิในการทราบข้อมูล; มาตรา 19 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล) การแจ้งเตือน (มาตรา 19เอ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล) สิทธิในการคัดค้าน การแก้ไข และการลบออก หรือปิดกั้นข้อมูล (มาตรา 20  กฎหมายคุ้มครองข้อมูล) และมีสิทธิในการติดต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อการคุ้มครองข้อมูล (มาตรา 21 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล)

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการคุ้มครองข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับคำแนะนำ การฝึกอบรม และการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัด