ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ตามมาตรา 13 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บทความ

คำประกาศต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด กับข้อมูลประเภทไหน และข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไร 

กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และองค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี (สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และอื่นๆ) ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BDSG) และกฎหมายพิเศษอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูล และแจ้งสิทธิของท่าน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการแจ้งข้อมูลแด่เจ้าของข้อมูล (มาตรา 13 และ 14 ของกฎหมาย GDPR) เราขอแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อมีการติดต่อเรา (ผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์) รวมถึงในกรณีเมื่อมีการสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1  ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูล

ตามมาตรา 2 กฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ (GAD) กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน และองค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี  ต่างถือเป็นหน่วยงานเดียวกันที่อยู่ภายใต้รัฐบาลกลาง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 4 ข้อเจ็ด กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR) คือ:

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Deutschland/Germany

โทรศัพท์: +49 (0)30 18 17-0 / บริการประชาชน: +49 (0)30 18 17-2000
โทรสาร: +49 (0)30 18 17-3402

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อหน่วยบริการประชาชน

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีได้ที่:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Deutschland/Germany

โทรศัพท์: +49 (0)30 18 17-7099
โทรสาร: +49 (0)30 18 17-5 7099

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

หากท่านมีคำถามเรื่องการคุ้มครองข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลขององค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี ในประเทศของท่านได้ วิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลขององค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี สามารถอ่านได้ในตอนท้ายของบทความนี้ (ข้อ 8 การติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลขององค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี) 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ (มาตรา 4 ข้อหนึ่ง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป GDPR)

1.3  พื้นฐานทางกฎหมายของการดำเนินการกับข้อมูล

เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานกฎหมาย

  • ข้อ 6 วรรคหนึ่ง (a.) กฎหมาย GDPR ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว (เช่น การส่งจดหมายข่าว)
  • ข้อ 6 วรรคหนึ่ง (b.) กฎหมาย GDPR ในกรณีที่การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำสัญญาข้อตกลง หรือสำหรับกระบวนการก่อนการทำสัญญาข้อตกลง
  • ข้อ 6 วรรคหนึ่ง (c.) กฎหมาย GDPR ในกรณีที่การดำเนินการกับข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา
  • ข้อ 6 วรรคหนึ่ง (d.) กฎหมาย GDPR ในกรณีที่การดำเนินการกับข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิตของบุคคลผู้ได้รับผลกระทบหรือของบุคคลอื่น
  • ข้อ 6 วรรคหนึ่ง (e.) กฎหมาย GDPR ร่วมกับมาตรา 3 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BDSG) ในกรณีที่การใช้ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำภารกิจที่เราได้รับมอบหมายต่อสาธารณะ หรือในการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ (เช่น การตอบคำถามที่ท่านส่งเข้ามา) โดยเฉพาะงานประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในต่างประเทศ ถือเป็นภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรทางการทูตของเยอรมันในต่างประเทศ (มาตรา 1 กฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานการต่างประเทศ GAD)  

2. การดำเนินการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

2.1 การรวบรวมข้อมูล

ทุกครั้งที่มีการใช้บริการหรือเปิดข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลจะถูกเก็บและประมวลผลเป็นการชั่วคราว

โปรแกรมติดตาม เพื่อการประมวลผลการใช้งานเว็บไซต์ (Tracking-Tool matomo) ถูกตั้งค่าในแบบไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ ที่อยู่ IP ของท่านจะไม่ถูกระบุตัวตน ทำให้ไม่สามารถติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

โปรแกรมTracking-Tool ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองบนเครือข่ายที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองจาก สำนักงานความปลอดภัยข้อมูลของรัฐบาลกลาง (BSI) เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล

นอกจากนี้ท่านยังสามารถตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านไม่ให้มีการบันทึกการติดตาม (Do not activate track)

เว็บไซต์จะได้รับการส่งสัญญาณจากเบราว์เซอร์ว่า ผู้เข้าชมต้องการให้มีการบันทึกการติดตามหรือไม่ หากต้องการทราบวิธีการตั้งค่าดังกล่าวนี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ให้ใส่คำอย่างเช่น "Do not activate track [ชื่อของเบราว์เซอร์ของท่าน]" ในโปรแกรมช่วยการสืบค้นหาข้อมูล 

ข้อมูลดังต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวมด้วย JavaScript-Tracking:

• คำขอ (ชื่อของไฟล์ที่ร้องขอ) และ วันและเวลาที่ส่งคำขอ

• ประเภท หรือ รุ่น ของเบราว์เซอร์ (เช่น  Firefox 115.0)

• ภาษาของเบราว์เซอร์ (เช่น เยอรมัน)

• ระบบปฏิบัติการที่ใช้ (เช่น Windows 11)

• ประเภท รุ่น หรือยี่ห้อ ของอุปกรณ์

• ความละเอียดหน้าจอ

• ปลั๊กอินที่ใช้ (เช่น Flash, Java)

• URL อ้างอิงของคำขอของท่าน (หน้าที่เข้าชมก่อนหน้านี้)

• ที่อยู่ IP ที่ไม่ระบุตัวตน

• ประเทศและภูมิภาคที่คำขอส่งมา

• จำนวนดาวน์โหลด

• จำนวนคลิก

• จำนวนแบบฟอร์มที่ส่ง (ขึ้นอยู่กับการกำหนดเป้าหมาย)

2.2 การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

เมื่อมีการเข้าหน้าเว็บแต่ละหน้า จะมีการใช้คุกกี้ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
คุกกี้เหล่านี้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และจะถูกลบเมื่อยุติการใช้เว็บไซต์
มีการใช้คุกกี้เมื่อใช้งานตะกร้าสินค้า และคุกกี้เหล่านี้จะถูกลบเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์เช่นกัน

วิธีการดำเนินการทางเทคนิค ที่ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้นั้น จะไม่มีการนำมาใช้

2.3 การใช้โซเชียลปลั๊กอินจากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

ปลั๊กอินสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้อยู่ขณะนี้ได้แก่: เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และ ยูทูป (กูเกิ้ล) (Youtube Google) โดยมีการใช้ระบบที่เรียกว่า Double-opt-in ซึ่งจะมีขั้นตอนการยืนยันซ้ำสองครั้ง หมายความว่า เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจของเรา จะยังไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด ข้อมูลจะถูกส่งออกก็ต่อเมื่อท่านคลิกปุ่มแอคติเวทของสื่อสังคมออนไลน์แล้วเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์และจะถูกเก็บไว้ที่นั่น (เช่นในกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เราใช้ปลั๊กอินสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับท่านและผู้ใช้รายอื่น ๆ  ก็เพื่อให้สามารถพัฒนาการนำเสนอข้อมูลของเราให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เราข้อแจ้งให้ท่านทราบว่า สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์จะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ที่อยู่ IP เป็นต้น) ตามนโยบายการดำเนินการกับข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตน ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่อข้อมูลของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้:

เราไม่มีอำนาจควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและการดำเนินการกับข้อมูลโดยสื่อสังคมออนไลน์ เราไม่อาจทราบได้ว่า บริษัทเหล่านี้ จะเก็บข้อมูลไว้มากน้อยเพียงใด ในสถานที่ใด และเป็นระยะเวลานานเท่าใด และไม่สามารถทราบได้ว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎในการลบข้อมูลของท่าน หรือนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวล เชื่อมต่อ หรือส่งต่อให้บุคคลอื่นหรือไม่

ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ว่าข้อมูลส่วนตัวใดที่ท่านต้องการเปิดเผยต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ต้องการให้เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ ได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการสื่อสารบนหน้าเว็บของเรา  เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อเราด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์นี้เป็นต้น

2.4 การใช้แผนที่ Google Maps

เรานำบริการแผนที่ "Google Maps" จากผู้ให้บริการ "Google" มาใช้บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อใช้บริการ (โดยการคลิกบนแผนที่) Google จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะที่อยู่ IP และข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้ ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอมของท่าน(โดยปกติจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือ)

ผู้ให้บริการ Google Maps:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

3. การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการติดต่อเรา

เมื่อท่านติดต่อเรา ข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับเราเพื่อใช้ในการติดต่อเรา และเพื่อให้เราใช้ในการดำเนินการตามคำร้องของท่าน  (ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์แฟกซ์) รวมถึงข้อความที่เป็นข้อมูลที่ท่านแจ้ง (ที่อาจจะนับเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) จะถูกจัดเก็บตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดเก็บเอกสารและระเบียบการดำเนินการของกระทรวง

หากเราไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตามคำร้องของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนแต่อย่างใด หากการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง และไม่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรวมอยู่ด้วย (มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (e.) กฎหมาย GDPR ร่วมกับ มาตรา 3 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (1) ร่วมกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี BDSG)

4. การส่งจดหมายข่าว

ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา ที่เราใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี  หรือข้อมูลการเดินทางและความปลอดภัย

ในการลงทะเบียนจดหมายข่าวของเรา เราใช้ขั้นตอนที่เรียกว่าการยืนยันสองชั้น (double opt-in) หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว เราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้  เพื่อให้ท่านยืนยันความประสงค์ในการรับจดหมายข่าวอีกครั้ง หลังจากที่ท่านยืนยันในลิงก์ในอีเมลเรียบร้อยแล้ว อีเมลของท่านจึงจะถูกบันทึกไว้สำหรับการส่งจดหมายข่าวตราบเท่าที่ท่านมีความประสงค์ใช้บริการจดหมายข่าวนี้ หากท่านไม่ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง ข้อมูลของท่านก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมการส่งจดหมายข่าว และการสมัครรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา การเพิกถอนสามารถทำได้โดยการคลิกลิงก์ ที่ให้ไว้ในอีเมลจดหมายข่าวทุกฉบับ

5. การสั่งสิ่งพิมพ์

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะสั่งโบรชัวร์ แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา  เพื่อการดำเนินการดังกล่าว เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

• ชื่อ นามสกุล

• ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์)

• อีเมล

หากเราไม่สามารถดำเนินการส่งเอกสารตามที่ท่านร้องขอได้ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม (บริษัทขนส่ง หน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ ที่เป็นผู้จัดส่งสิ่งพิมพ์) กรอบกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลของท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานการให้ความยินยอมของท่านตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (a) GDPR) หากไม่มีข้อมูลดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้

ข้อมูลของท่าน จะถูกลบใน 90 วันหลังการดำเนินการส่งสิ่งพิมพ์ที่ท่านได้สั่งไว้

6. การจัดงานเลี้ยงและสัมมนา งานด้านสื่อ และประชาสัมพันธ์

หนึ่งในหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรผู้แทนทางการทูตประเทศเยอรมนี คือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดหรือผู้ร่วมจัดงานต่าง ๆ

ในการเชิญหรือกรณีการตอบรับเข้าร่วมงาน เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ) โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ฟอร์มบนเว็บไซต์ การส่งอีเมล โทรศัพท์ หรือการส่งต่อนามบัตร

ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะได้รับจะมีอะไรบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับช่องทางการนำส่งข้อมูล อย่างเช่น การใช้แบบฟอร์ม ฟอร์มบนเว็บไซต์ หรือผ่านการสอบถามพูดคุยโดยตรง เป็นต้น

6.1.  การรวบรวมข้อมูลของผู้ติดตาม

เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามขั้นตอน ข้อมูลของผู้ติดตามที่มากับผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน จะถูกรวบรวมและนำมาใช้ในการดำเนินงานด้วย เช่นเดียวกันกับบุคคลอื่น ๆ ที่ข้อมูลถูกจัดเก็บ ผู้ติดตามย่อมถือเป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของตนในฐานะเจ้าของข้อมูล  ตามมาตรา 7 เช่นกัน

6.2. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ

กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนียังรวบรวมและนำข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้มาใช้ เช่น โฮมเพจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือจากรายชื่อที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะ

6.3. ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่จะถูกจัดเก็บและนำมาใช้ภายในหน่วยงานของเรา เพื่อใช้ในการเตรียมการและดำเนินการในวันงาน (เช่น การสร้างรายชื่อแขก การตรวจสอบก่อนให้เข้างาน ฯลฯ) เราสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ดำเนินงานอื่นๆ  ผู้ซึ่งจะนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เป็นการภายใน เพื่อจัดงานตามที่เรามอบหมายให้เท่านั้น
ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน บางครั้งเราจัดงานร่วมกับพันธมิตรรายอื่น ในกรณีนี้ ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อใช้ในการจัดงานจะถูกส่งต่อไปยังพันธมิตรของเรา ผู้ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเท่านั้น จะมีการแจ้งรายชื่อพันธมิตรผู้ร่วมจัดสำหรับแต่ละงานให้ท่านทราบ

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการเตรียมการและดำเนินการในวันงาน และงานประชาสัมพันธ์ของเรา

ในฐานะผู้ได้รับจดหมายหรือการเชิญ ท่านสามารถแจ้งขอไม่รับจดหมายหรือคำเชิญในครั้งต่อไปได้ตลอดเวลา

6.4. การบันทึกภาพ

เพื่อวัตถุประสงค์ในงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี จะมีการบันทึกภาพในงาน ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพได้ ท่านสามารถแจ้งไม่ให้มีการถ่ายภาพท่านหรือไม่ให้เปิดเผยภาพของท่านต่อสาธารณะได้ ในการนี้ ขอให้ท่านติดต่อช่างภาพในงานโดยตรง หรือติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อตามที่เราได้แจ้งไว้ เพื่อแจ้งความจำนงไม่ให้มีการเปิดเผยภาพถ่ายของท่านได้

ทั้งนี้  เราไม่สามารถห้ามสื่อมวลชนและตัวแทนสื่อในการบันทึกภาพได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป GDPR สื่อต้องรับผิดชอบในกรณีนี้เอง

7. สิทธิของท่าน

7.1 ท่านมีสิทธิ์ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการขอรับข้อมูล มาตรา 15 GDPR

 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล มาตรา 16 GDPR

 • สิทธิขอให้ลบข้อมูล (หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ "right to be forgotten") มาตรา 17 GDPR

 • สิทธิขอให้ระงับการดำเนินการกับข้อมูล มาตรา 18 GDPR

 • สิทธิในการข้อให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 20 GDPR

 • สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูล มาตรา 21 GDPR

7.2

ตราบเท่าที่การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้นจากความยินยอมของท่าน (เช่น การส่งจดหมายข่าว) ท่านมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการนำข้อมูลมาใช้ก่อนการเพิกถอน (มาตรา 7 วรรคสาม) GDPR

7.3

 ท่านมีสิทธิร้องเรียนเราต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล เรื่องที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ (มาตรา 77 GDPR)

หน่วยงานที่กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนีในเรื่องนี้ คือ

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (กรรมาธิการรัฐสภาเพื่อการปกป้องข้อมูลและเสรีภาพของข้อมูล)
Graurheindorfer Straße 153
D-53117 Bonn

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ได้ที่:
Data protection contact person
Embassy of the Federal Republic of Germany Bangkok
P.O. Box 2595, Bangkok 10500, Thailand

ติดต่อ: แบบฟอร์มการติดต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรา 13 GDPR สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานที่องค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี

ขอขอบคุณที่ท่านสนใจทำงานให้กับสถานทูตเยอรมันในกรุงเทพฯ
ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ เรามีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านข้อมูลของเรา (มาตรา 13 GDPR):
ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรา 13 GDPR สำหรับผู้สมัครงานในองค์กรทางการทูตในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thank you for your interest in working at one of Germany’s missions abroad. The following notice is intended to inform you about how we deal with your personal data and to fulfil our obligations under Article 13 of the GDPR.

Information on data protection pursuant to Article 13 of the GDPR for applicants seeking employment at German missions abroad

ไปด้านบน