Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ประกาศรับสมัครงาน

ค้นหางาน

ค้นหางาน, © colourbox

บทความ

พนักงานขับรถยนต์ท้องถิ่น 2 ตำแหน่ง

แผนกธุรการสถานทูตเยอรมันประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ท้องถิ่น 2 ตำแหน่ง โดยมีสัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานไทย มีกาหนดการจ้างงานเบื้องต้น 2 ปี โดยตาแหน่งแรกเริ่มทางาน 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 และอีกตำแหน่งเริ่มวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม


ไปด้านบน