Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อไปพำนักในเยอรมนีกับบุตรสัญชาติเยอรมันซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บทความ

โดยปกติวีซ่าประเภทนี้จะออกให้แก่บิดาหรือมารดาต่างชาติซึ่งเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรสัญชาติเยอรมัน เพื่อเดินทางไปพำนักอาศัยกับบุตรของตนในประเทศเยอรมนี

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริงและสำเนา 2 ชุด):


ไปด้านบน