ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อไปพำนักในเยอรมนีกับบุตรสัญชาติเยอรมันซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บทความ

โดยปกติวีซ่าประเภทนี้จะออกให้แก่บิดาหรือมารดาต่างชาติซึ่งเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรสัญชาติเยอรมัน เพื่อเดินทางไปพำนักอาศัยกับบุตรของตนในประเทศเยอรมนี

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริงและสำเนา 2 ชุด):

คำแนะนำ ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างสม่า เสมอ ในบางกรณีเอกสารจา เป็นต้องยื่ นแสดง เพิ่มเติม

**********************************************

รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มาจากข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากเอกสารฉบับนี้

ไปด้านบน