ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานโอ-แพร์ (Au-Pair)

12.10.2023 - บทความ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้จะไปทำงานโอ-แพร์ในเยอรมนี ได้แก่ (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด):

--
การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มาจากข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากเอกสารฉบับนี้

ไปด้านบน