ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานโอ-แพร์ (Au-Pair)

บทความ


เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้จะไปทำงานโอ-แพร์ในเยอรมนี ได้แก่ (ตัวจริงและสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ชุด ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับเก่า
 • รูปถ่ายไบโอเมตริก 2 ใบ
  รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก PDF / 170 KB
 • แบบฟอร์มคำร้องสำหรับวีซ่า National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ชุด
  แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้พร้อมลงลายเซ็น
  ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
  ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 • ประวัติการศึกษาและการทำงาน (โดยย่อ) เป็นภาษาเยอรมัน
 • หนังสือแสดงแรงจูงใจในการเป็นโอ-แพร์และแผนในอนาคตที่เขียนด้วยตนเอง (พร้อมฉบับแปลภาษาเยอรมัน)
 • หลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (เช่น ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมฉบับแปลภาษาเยอรมัน)
 • สัญญาการทำงาน กับครอบครัวเยอรมันที่จะไปพักอาศัยและทำงานด้วย ซึ่งมีบุตรเป็นเด็กเล็กและใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ ในสัญญาต้องระบุสิทธิและหน้าที่ (เช่น เงินเดือนขั้นต่ำสุด 280 ยูโร สิทธิในการหยุดพักร้อน 2 วันต่อเดือน เวลาทำงานไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์/6 ชั่วโมงต่อวัน ประกันสุขภาพและสิทธิเข้าชั้นเรียนภาษา) และต้องระบุชื่อ-นามสกุลของครอบครัวที่เยอรมนีทั้งบิดาและมารดา (ในกรณีมีทั้งคู่) โดยทั้งบิดามารดาและผู้ที่ทำงานโอ-แพร์ต้องเซ็นชื่อในสัญญาด้วย
 • ทะเบียนบ้านของครอบครัวเยอรมันที่มีชื่อเด็กอยู่ด้วย
 • ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ควรมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ A1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมของยุโรปว่าด้วยมาตรฐานภาษาต่างประเทศหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) สถานทูต ฯ จะเป็นผู้ทดสอบความรู้ภาษาเยอรมันของท่าน ในขณะยื่นคำร้องขอวีซ่า

ไปด้านบน