ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม/บุตรในปกครองบุญธรรม

บทความ

คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้ใช้กับบุตรบุญธรรมซึ่งมีบิดา-มารดาบุญธรรมอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีเท่านั้นและได้ดำเนินการรับบุตรบุญธรรมผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ตามข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติ ณ กรุงเฮกว่าด้วยการรับบุตรบุญธรรม (Haager Adoptionsübereinkommen – HAÜ) หากรับบุตรบุญธรรมในรูปแบบอื่นหรือวิธีอื่น ท่านควรติดต่อสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตฯ (ดูที่ “ติดต่อเรา” และ “แบบฟอร์มตอบรับ”)

ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าและสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำช่องหมายเลข 13 ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนาน สถานทูตฯ ขอแนะนำให้ท่านนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องล่วงหน้าผ่านอีเมลที่ visa@bangk.auswaertiges-amt.de

ในกรณีที่มีหนังสืออนุมัติวีช่าล่วงหน้าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเยอรมัน สถานทูตฯ จะใช้เวลาในการออกวีซ่าประมาณ 3-4 วันทำการ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม จะต้องถ่ายสำเนามาด้วยอย่างละ 2 ชุด ได้แก่:

ในกรณีที่บุตรบุญธรรมเป็นบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่มีสัญชาติไทย สถานทูตฯ ขอให้ท่านติดต่อยื่นคำร้องล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เนื่องจากการดำเนินการจำเป็นต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ ในบางกรณีอาจต้องยื่นคำร้องขอยกเว้นการมีหนังสือเดินทาง หรือขอให้ออกหนังสือเดินทางแบบใช้เดินทางครั้งเดียวสำหรับบุคคลต่างชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศเยอรมนีเสียก่อน

ไปด้านบน