ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส

บทความ

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
  รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก PDF / 170 KB
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
  แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
  ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
  ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 • หลักฐานการแจ้งขอจดทะเบียนสมรสตามมาตราที่ 13 ย่อหน้า 4 ว่าด้วยกฎหมายครอบครัว
  หลักฐานต้องมาจากสำนักทะเบียนเยอรมัน โดยมีข้อความระบุชี้ชัดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอจดทะเบียนสมรส/ใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกัน หลักฐานดังกล่าวจะสามารถมีได้ เมื่อศาล Oberlandesgericht ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเอกสารขอยื่นตรวจสอบคุณสมบัติจดทะเบียนสมรสนั้นเรียบร้อยแล้ว
 • หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ได้แก่ ประกาศนียบัตรระดับ A1 ของสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเธ่ ที่มีอายุไม่ควรเกิน 2 ปี)
  กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันที่สถานทูตฯ กำหนด:
  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐำนควำมรู้ภำษำเยอรมัน

 • หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66-68 ของกฎหมายว่าด้วยการพํานัก ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบ ในประเทศเยอรมนี  

 • สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หมั้นที่ท่านประสงค์จะไปพำนักอยู่ด้วย 2 ชุด กรณีคู่หมั้นเป็นคนต่างชาติในเยอรมนี คู่ของท่านต้องแสดงสำเนาวีซ่าอนุญาตให้พำนักในเยอรมนีพร้อมสำเนา 2 ชุดด้วย

 • หลักฐานประกันสุขภาพ (incoming insurance) ท่านจะต้องยื่นก็ต่อเมื่อมารับวีซ่า โดยประกันสุขภาพต้องครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือน มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าในประเทศเยอรมนี และมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร

ท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรสในเยอรมนี ต่อเมื่อการสมรสนี้ไม่มีอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งใดๆ โดยนิตินัยและพฤตินัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต

จดทะเบียนสมรส

ไปด้านบน