ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกัน

01.07.2022 - บทความ

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
  รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก PDF / 170 KB
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
  แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์
 • หลักฐานการแจ้งขอจดทะเบียนสมรสตามมาตราที่ 13 ย่อหน้า 4 ว่าด้วยกฎหมายครอบครัว/ใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันต่อสำนักทะเบียนเยอรมันตามมาตราที่ 17 กับ มาตราที่ 13 ย่อหน้า 4ว่าด้วยกฎหมายครอบครัว
  หลักฐานต้องมาจากสำนักทะเบียนเยอรมัน โดยมีข้อความระบุชี้ชัดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอจดทะเบียนสมรส/ใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกัน หลักฐานดังกล่าวจะสามารถมีได้ เมื่อศาล Oberlandesgericht ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเอกสารขอยื่นตรวจสอบคุณสมบัติจดทะเบียนสมรสนั้นเรียบร้อยแล้ว
 • หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ได้แก่ ประกาศนียบัตรระดับ A1 ของสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเธ่ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี)
  กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันที่สถานทูตฯ กำหนด:
  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานความรู้ภำษาเยอรมัน
  www.bamf.de

 • สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หมั้น/คู่ชีวิตเพศเดียวกันที่ท่านประสงค์จะไปพานักอยู่ด้วย 2 ชุด กรณีคู่หมั้น/คู่ชีวิตเพศเดียวกันเป็นคนต่างชาติในเยอรมนี คู่ของท่านต้องแสดงสำเนาใบอนุญำตให้พำนักในเยอรมนี (Aufenthaltserlaubnis) 2 ชุดด้วย

ท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรสในเยอรมนี ต่อเมื่อการสมรสนี้ไม่มีอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งใดๆ โดยนิตินัยและพฤตินัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต

จดทะเบียนสมรส

--
การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มาจากข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากเอกสารฉบับนี้

ไปด้านบน