Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกัน

บทความ

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
  รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก PDF / 170 KB
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี
  ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
  ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 • หลักฐานการแจ้งขอจดทะเบียนสมรสตามมาตราที่ 13 ย่อหน้า 4 ว่าด้วยกฎหมายครอบครัว/ใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันต่อสำนักทะเบียนเยอรมันตามมาตราที่ 17  กับ มาตราที่ 13 ย่อหน้า 4 ว่าด้วยกฎหมายครอบครัว
 • หลักฐานต้องมาจากสำนักทะเบียนเยอรมัน โดยมีข้อความระบุชี้ชัดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอจดทะเบียนสมรส/ใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกัน หลักฐานดังกล่าวจะสามารถมีได้ เมื่อศาล Oberlandesgericht ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเอกสารขอยื่นตรวจสอบคุณสมบัติจดทะเบียนสมรสนั้นเรียบร้อยแล้ว
 • หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ได้แก่ ประกาศนียบัตรระดับ A1 ของสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเธ่ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
  กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันที่สถานทูตฯ กำหนด:
  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐำนควำมรู้ภำษำเยอรมัน PDF / 151 KB
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หมั้น/คู่ชีวิตเพศเดียวกันที่ท่านประสงค์จะไปพำนักอยู่ด้วย 2 ชุด กรณีคู่หมั้น/คู่ชีวิตเพศเดียวกันเป็นคนต่างชาติในเยอรมนี คู่ของท่านต้องแสดงสำเนาวีซ่าอนุญาตให้พำนักในเยอรมนีพร้อมสำเนา 2 ชุดด้วย

ท่านจะได้รับอนุมัติวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรสหรือการจดทะเบียนใช้ชีวิตสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันในเยอรมนี ต่อเมื่อการสมรสนี้ไม่มีอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งใดๆ โดยนิตินัยและพฤตินัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต

คำแนะนำเรื่องการจดทะเบียนสมรส

ไปด้านบน