ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ติดตามคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน

บทความ

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (ทั้งฉบับจริงและสำเนา 2 ชุด):

สำหรับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันถือสัญชาติของประเทศที่อยู่ในสังกัดสหภาพยุโรป หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป:

ในกรณีที่คู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันในเยอรมนีซึ่งท่านประสงค์ไปพำนักด้วยถือสัญชาติของประเทศในสังกัดสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (หรือที่เรียกว่าผู้ได้รับสิทธิพิเศษในสังกัดสหภาพยุโรปให้พำนักในเยอรมนี (ยกเว้นสัญชาติเยอรมัน EU- Freizügigkeitsberechtigter) ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ประกาศนียบัตรระดับ A1) แต่อย่างใด ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า กรุณาแสดง หนังสือรับรองล่าสุดว่าคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันของท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษให้พำนักในเยอรมนีได้ (เรียกว่า Freizügigkeitsbescheinigung)หรือใบรับรองถิ่นพำนักในเยอรมนี หลักฐานรับรองการทำงาน รวมทั้งหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดของคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันของท่าน (พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด)

ไปด้านบน