ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร

บทความ

หากท่านต้องการไปทำงานเป็นผู้ประกอบอาหาร (พ่อครัว/แม่ครัว) ประจำภัตตาคารในประเทศเยอรมนี ระยะเวลาในการทำงานเป็นผู้ประกอบอาหารในเยอรมนีกำหนดสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หากต้องการเดินทางกลับไปทำงานเป็นผู้ประกอบอาหารอีกครั้งต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ฉบับจริง พร้อมสาเนา 2 ฉบับ):

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน และสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ชุด ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเก่า
 • รูปถ่ายไบโอเมตริก 2 ใบ
  รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก PDF / 170 KB
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
  แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์
  ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
  ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
  ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 • สัญญาการทำงานภาษาเยอรมัน ที่ระบุหน้าที่ชัดเจน เงินเดือน เวลาทำงาน จำนวนวันลาพักร้อนและระยะเวลาจ้างงาน เช่น วันเริ่มและวันสิ้นสุดการทำงาน
 • หนังสืออธิบายรายละเอียดในการจ้างงาน (Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis)

 • ประวัติการทำงานโดยย่อ (Resume) ซึ่งระบุปี ตำแหน่งงาน บริษัทหรือที่ทำงาน
 • หลักฐานการประกอบอาชีพพ่อครัว/แม่ครัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6  ปี ในกิจการที่ได้มาตรฐาน มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
  กิจการที่ได้มาตรฐาน คือ ภัตตาคารอาหารไทย ที่ให้บริการอาหารไทยเป็นหลัก โดยประกอบอาหารตามสูตรต้นตำรับอาหารไทย  กิจการที่ไม่ตรงตามมารตรฐาน คือ ร้านอาหารเปิดโล่งริมทาง ร้านที่ครัวเปิดโล่ง ร้านแผงลอย ร้านอาหาร street food ร้าน fast food โรงอาหาร บูธขายอาหาร ร้านที่มีเฉพาะบริการจัดส่งและร้านบริการจัดเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยง(catering)

 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกันสังคมตลอดระยะเวลาที่ประกอบอาชีพพ่อครัว/แม่ครัว
  (ในบางกรณีอาจยื่นบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือนผ่านการโอนเเข้าบัญชี ส่วนใบยืนยันการรับเงินเดือนเป็นเงินสดไม่สามารถแสดงเป็นหลักฐานได้)

 • หลักฐานการจดทะเบียนและใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารที่ระบุในใบทะเบียนพาณิชย์

 • หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันและ/หรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทดสอบคุณสมบัติ สถานทูตฯ ยอมรับหลักฐานรับรองคุณสมบัติจากสถาบันดังต่อไปนี้:
 • Thai-Swiss Culinary Education Center
  เลขที่ 21/848 ซอย 12, บางนา
  กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์: 02-399 1099
  โทรสาร: 02-749 3933
  www.thai-culinary.com

 • วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College)
  เลขที่ 1, ซอยแก่นทอง
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์.: 02-361 7811-3
  โทรสาร: 02-361 7806
  www.dtc.ac.th
 • โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School)
  เลขที่ 295, ถนนราชสีมา เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์.: 02-244 5391-3
  โทรสาร: 02-244 5390
  www.chefschool.dusit.ac.th
ไปด้านบน