ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองความถูกต้องของเอกสาร และการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

บทความ

การรับรองความถูกต้องของเอกสารและการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจุดประสงค์ก็เพื่อให้เอกสารของท่านเป็นที่ยอมรับของทางการเยอรมัน นายทะเบียนของเยอรมันจะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบว่าเอกสารของท่านจำเป็นต้องผ่านการรับรองความถูกต้องหรือรับรองไม่ปลอมแปลงโดยสถานทูตเยอรมันหรือไม่ กรณีที่ต้องรับรอง ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยวาจาได้โดยตรงที่สถานทูตฯ หรือจะยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ถ้าผู้ร้องไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสารมาแสดงด้วย การยื่นคำร้องให้รับรองความถูกต้องของเอกสาร และ/หรือ รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ท่านจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับภาษาไทย(ตัวจริง) พร้อมสำเนาอย่างละ2 ชุด (การยื่นขอให้รับรองทั้ง 2 แบบ นี้ ไม่จำเป็นต้องยื่นคำแปลต่อสถานทูตฯ การรับรองความถูกต้องของเอกสาร สถานทูตฯ จะทำการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบตัวอย่างลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม เมื่อถูกต้องก็จะทำการประทับตรารับรองให้ ส่วนเอกสารที่สถานทูตฯ ไม่มีตัวอย่างลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ สถานทูตฯ ก็จะดำเนินการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงโดยส่งสำเนาเอกสารไปยังหน่วยราชการนั้นๆ เพื่อขอให้ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นเอกสารไม่ปลอมแปลงจริง ทั้งนี้จะใช้เวลาดำเนินการราว6 - 8 สัปดาห์ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านี้ ทั้งนี้เพราะต้องตรวจสอบเอกสารกับหน่วยราชการของไทย ระยะเวลาดำเนินการจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหน่วยราชการไทยด้วย โดยปกติเมื่อดำเนินการรับรองเสร็จสถานทูตฯ จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบเพื่อมารับเอกสารคืน หรือถ้าประสงค์จะให้ส่งไปยังหน่วยราชการหรือคู่หมั้นในประเทศเยอรมนีก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ผู้ร้องต้องแจ้งความประสงค์ให้ชัดเจนในขณะที่ส่งมอบเอกสาร เพราะจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจัดส่งด้วย

การชำระค่าธรรมเนียม
กรณียื่นคำร้องโดยตรงที่สถานทูตฯ ผู้ร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้อง กรณีที่ผู้ร้องประสงค์ จะให้ส่งเอกสารไปประเทศเยอรมนีและเก็บเงินค่าธรรมเนียมปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้องมีหนังสือยืนยันต่อสถานทูตว่าจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดก่อน (Kostenübernahmeerklärung) และเมื่อดำเนินการรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว สถานทูตฯ ก็จะจัดการส่งเอกสารพร้อมใบแจ้งหนี้ไปยังที่อยู่ของผู้รับปลายทาง (แบบฟอร์มรับรองการชำระค่าธรรมเนียมขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือจะเขียนคำรับรองเองก็ได้เช่นกัน) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม (ปัจจุบันฉบับละ 25 - 45 เหรียญยูโร โดยให้ชำระเป็นเงินสกุลบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน) สถานทูตฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ดำเนินการรายละ 100 บาท (2 เหรียญยูโร) สำหรับการติดต่อกับหน่วยราชการไทยด้วย สำหรับการจัดส่งเอกสารไปยังผู้รับปลายทางในประเทศเยอรมนี ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 200,-- บาท (5 เหรียญยูโร) สำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อบริษัทไปรษณีย์ไทยซึ่งมีตัวแทนให้บริการอยู่ที่ห้องรับแขกแผนกกงสุลในสถานทูตฯ รายละเอียดเรื่องนี้ดูได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ

ไปด้านบน