ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

บุตรติดตามบิดา/มารดา

บทความ

เมื่อท่านต้องการพาบุตรต่างชาติที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะติดตามไปอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีจะต้องยื่นวีซ่าเพื่อนำบุตรไปพำนักในเยอรมนี

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด):

ข้อมูลสำคัญ: เพื่อให้คำตัดสินเรื่องอำนาจปกครองบุตรจากศาลในไทยเป็นที่ยอมรับ ในคำพิพากษาของศาลต้องระบุด้วยว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน (ผู้มีอำนาจปกครองทั้งก่อนและหลังการพิพากษา และเด็ก) ได้เข้าฟังและได้รับการไต่สวนในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาด้วย

  • สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุดของบิดาหรือมารดาผู้มีอำนาจปกครองซึ่งบุตรประสงค์จะไปพำนักอยู่ด้วย กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศเยอรมนี ต้องแสดงสำเนาวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้พำนักด้วย 2 ชุด
  • สำหรับบุตรที่มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์แล้ว: ต้องแสดงประกาศนียบัตรความรู้ภาษาเยอรมันระดับ C1 ของสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเธ่ พร้อมสำเนา 2 ชุด
ไปด้านบน