ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใด ขอบเขตของประเทศในกลุ่มเชงเกนคือที่ใด ใครต้องมีวีซ่าเชงเกน

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สำหรับวีซ่า Transit ภายในสนามบินไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า หากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอื่น ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ ว่าท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่

กลุ่มประเทศเชงเกน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์บริการ VFS Global ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกน และวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน) บางประเภท แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถนัดหมายคิวที่สะดวกและรวดเร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ VFS Global โทรศัพท์ +66 2 460 7058

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศไทยได้ ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย

วีซ่าเชงเกน

สถานเอกอัครราชทูตฯมอบหมายให้บริษัท VFS GLOBAL ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าแทน ซึ่งศูนย์รับคำร้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก

จามจุรีสแควร์ ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

VFS GLOBAL ทำการรับคำร้องขอวีซ่าของท่านทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงแจก/จัดส่งหนังสือเดินทางของท่านหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตฯ

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์บริการได้ที่นี่

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเดินทางไปยังหลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเกน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีได้ เมื่อประเทศเยอรมนีคือประเทศหลักในการเดินทางเท่านั้น

กลุ่มประเทศเชงเกน

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหน้าที่พิจารณาคำร้องขอวีซ่าของผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เช่น อยู่อาศัย ทำงาน หรือศึกษาในประเทศไทย ในกรณีที่ท่านถือสัญชาติไทย แต่ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ เนื่องจากท่านศึกษา หรือทำงานที่นั่น ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ประเทศนั้น ๆ กรุณาติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศที่รับผิดชอบโดยตรงสำหรับประเทศที่ท่านพักอาศัยอยู่

การทำนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ศูนย์บริการ VFS Global นั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเดินทางของท่าน

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง ใช้สำหรับคำร้องดังต่อไปนี้

  • วีซ่าทำงาน (รวมถึงผู้ทำงานโอ-แพร์ และผู้ทำงานอิสระ)
  • วีซ่าเรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรเร่งรัด
  •  วีซ่าเร่งด่วนสำหรับแรงงานฝีมือที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานทะเบียนคนต่างด้าวในเยอรมนี (Ausländerbehörde) ตามมาตรา 81a ของกฎหมายว่าด้วยการมีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนี (AufenthG)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง


การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์บริการ VFS Global ใช้สำหรับคำร้องดังต่อไปนี้

  • วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และวีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
  • วีซ่าจดทะเบียนสมรส และการยื่อขอถิ่นที่อยู่ถาวรในภายหลัง
  • วีซ่าสำหรับติดตามไปใช้ชีวิตอยู่กับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน วีซ่าติดตามบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และวีซ่าบุตรติดตามบิดา/มารดา
  • วีซ่าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางส่วน

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวกับศูนย์บริการ VFS Global

หมายเหตุ: ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและศึกษาข้อมูลการขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเชงเกน

ท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ ด้วยวีซ่าเชงเกนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้

กรุณาดูตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ลายนิ้วมือของท่านจะถูกบันทึก ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)

กรุณาคลิกตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

(National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบครึ่งปี

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ท่านสามารถนัดหมายได้กับศูนย์รับคำร้องวีซ่า VFS GLOBAL โดย VFS GLOBAL จะดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าของท่านทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงแจก/จัดส่งหนังสือเดินทางของท่านหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตฯ

VFS GLOBAL ศูนย์รับคำร้องวีซ่าตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องได้ที่

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง

การยื่นคำร้อง ท่านต้องทำการนัดหมายแยกสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่าน ทั้งนี้รวมถึงผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (ทุกจดประสงค์ ยกเว้นวีซ่าเพื่อการศึกษา และนักเรียนแลกเปลี่ยน)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (เฉพาะวีซ่าเพื่อการศึกษา และนักเรียนแลกเปลี่ยน)


กรุณามาติดต่อพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที หากท่านมาสาย ขอให้เข้าใจว่า ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง
หากท่านเป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสมาชิกครอบครัวบุคคลสัญชาติเยอรมัน (เช่น คู่สมรส รวมถึงบิดามารดาของบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบนัดหมายของ สถานทูตได้โดยตรง


ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัท VFS GLOBAL ดูแลเรื่องการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกน การนัดหมายสามารถทำได้โดยง่ายและรวดเร็วกับ VFS GLOBAL  – Callcenter:  +66 2 460 7058

หากท่านเคยเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเกน ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา  สามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอวีซ่าแทนหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

สำหรับการเดินทางครั้งแรก ท่านและผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านต้องทำการนัดหมายสำหรับคำร้องขอวีซ่าแต่ละคำร้อง รวมถึงกรณีที่ให้ผู้อื่นมายื่นแทนด้วย

วีซ่าเชงเกน

ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกน คือ 15 วัน ขอความกรุณางดสอบถามสถานะคำร้องขอวีซ่าในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ในบางกรณีการดำเนินการอาจใช้เวลามากกว่านั้นได้ (สูงสุด 45 วัน อ้างตามมาตรา 23 ของข้อบังคับว่าด้วยวีซ่าเชงเกน Visakodex) ซึ่งในกรณีนี้ ทางแผนกวีซ่าจะทำการแจ้งผู้ยื่นคำร้องให้ทราบ

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ 6 เดือนก่อนวันเดินทางและควรยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วันก่อนกำหนดการเดินทาง

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน PDF ได้ที่นี่ แต่เราขอแนะนำว่า แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี PDF ได้ที่นี่ แต่เราขอแนะนำว่า แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก

ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มทั้งสองประเภทได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วีซ่าเชงเกน

กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริงและสำเนามาเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะได้รับเอกสารฉบับจริงกลับไปภายในวันเดียวกัน

ที่ศูนย์รับคำร้อง VFS GLOBAL มีบริการถ่ายเอกสาร

เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถถ่ายสำเนาให้ท่านได้

ท่านต้องกรอกที่อยู่/ที่พักในประเทศเยอรมนีให้ครบถ้วน (ชื่อบุคคลอ้างอิง ชื่อบริษัท หรือ ชื่อหน่วยงานที่ติดต่อ พร้อมระบุชื่อถนน เลขที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ เมือง หมายเลขโทรศัพท์) และเซ็นชื่อในคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa) เอกสารต้นฉบับภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน 90 ยูโร วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี 75 ยูโร โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่ากับแผนกวีซ่าเป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น ส่วนการยื่นคำร้องที่ VFS Global ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้หลายช่องทาง ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าดำเนินการ กรณีที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธหรือท่านถอนคำร้องขอวีซ่า  ท่านจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้

ผู้เยาว์จะได้รับการลดค่าธรรมเนียม เช่น ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน
ในการยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global มีค่าธรรมเนียมการให้บริการเพิ่มเติมจากค่าวีซ่าอีก 19.13 ยูโร สำหรับวีซ่าเชงเกน และ 34.13 ยูโร สำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว ส่วนการยื่นคำร้องที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ มีค่าธรรมเนียมการให้บริการเพิ่มเติมจากค่าวีซ่าอีก 40 ยูโร สำหรับวีซ่าทุกประเภท

คู่สมรส คู่ชีวิตเพศเดียวกันที่สมรสแล้ว และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่จดทะเบียนสมรสของชาวเยอรมัน  บิดา-มารดาของบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกในสังกัดสหภาพยุโรปและในสังกัดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU-/EWR) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเช่นกัน สำหรับการยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global มีค่าธรรมเนียมการให้บริการเพิ่มเติมจากค่าวีซ่า

กรุณาดูที่ “Dauer des Aufenthalts” (ระยะเวลาที่พำนักที่ระบุในวีซ่าของท่าน) ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุว่า 60 วัน ภายในช่วงเวลา 01.03-15.05. แสดงว่าท่านสามารถที่จะพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนด้วยวีซ่าเชงเกนดังกล่าวได้ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้นับรวมวันที่เดินทางเข้าและออกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณจำนวนวันที่พำนัก โดยเฉพาะวีซ่าเชงเกนที่มีระยะเวลาครอบคลุมเป็นเวลายาว สามารถค้นได้จาก link ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการเหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  ท่านสามารถเลือกรับบริการตามความสมัครใจ

คำเตือนและคำแนะนำ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเตือนให้ท่านอย่าหลงเชื่อ “นายหน้า” หรือผู้รับบริการแปลเอกสารหรือการประกันภัยบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ บริการเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และราคาบริการดังกล่าวไม่เป็นธรรม
โปรดติดต่อผู้แปลเอกสาร และบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

สำนักงานแปลในประเทศไทย PDF / 111 KB
บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต PDF / 581 KB

การร้องเรียนเมื่อคำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธนั้นถือเป็นการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ยื่นคำร้องเบื้องต้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ท่านจะไม่สามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ได้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม  เว้นแต่ว่าจะมีการระบุอย่างชัดเจนในจดหมายชี้แจงการปฏิเสธวีซ่าถึงสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์

หลังจากที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้ยื่นคำร้องยังคงสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเบอร์ลินได้เช่นเดิม

เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ แผนกวีซ่าขอแนะนำให้ท่านยื่นเอกสารตามเหตุผลการปฏิเสธที่ระบุในจดหมายแจ้งการปฏิเสธวีซ่า แผนกวีซ่าจะตรวจสอบคำร้องขอวีซ่าที่ยื่นเข้ามาใหม่ทุกครั้งโดยไม่มีอคติจากการถูกปฏิเสธครั้งก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี

หากท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีเพื่อเรียกดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขอวีซ่า โปรดทราบว่าการระงับการอุทธรณ์ของสถานทูตเยอรมนีในแต่ละประเทศมีระยะเวลาและขอบเขตที่แตกต่างกัน ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงฯ อาจใช้ไม่ได้กับกรณีของท่าน กรุณายึดตามข้อมูลที่ระบุไว้ในจดหมายปฏิเสธวีซ่า

หากท่านมีคำถามนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

แบบฟอรม์ตอบรับติดต่อเรา
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล พนักงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global รวมถึงขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยยื่นผ่านแบบฟอร์ม  ติดต่อสถานทูต  และเลือกหัวข้อผู้รับ “การยื่นร้องเรียนขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเกน” ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นร้องเรียนเป็น ภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น  การยื่นร้องเรียนเป็นภาษาอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา กรุณาระบุในแบบฟอร์มติดต่อสถานทูต ในช่อง “เรื่อง” ตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

a. ยื่นร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล

b. ยื่นร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global

c. ยื่นร้องเรียนขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ การติดต่อสถานทูตในหัวข้อการยื่นร้องเรียนข้างต้นนี้ ไม่สามารถใช้อุทธรณ์การปฏิเสธ การยกเลิกหรือการถอดถอนวีซ่า   


ไปด้านบน