Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

คำถามที่พบบ่อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

สถานทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย
การยื่นขอวีซ่า: คำถามที่พบบ่อย© Colourbox

สถานทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สำหรับวีซ่าทรานซิทภายในสนามบินไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า หากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอื่น ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ ว่าท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่

กลุ่มประเทศเชงเกน

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับท่านที่มีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเยอรมนีได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่

ในกรณีที่ท่านถือสัญชาติไทยและปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลเช่น กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศนั้น กรุณาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ณ เมืองที่รับผิดชอบ

หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่อยู่ในสังกัดกลุ่มประเทศเชงเกนด้วย ท่านจะยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เยอรมนีได้เฉพาะในกรณีที่เยอรมนีเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางของท่าน

กลุ่มประเทศเชงเกน


การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเชงเกน

ท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ ด้วยวีซ่าเชงเกนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้

กรุณาดูตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ลายนิ้วมือของท่านจะถูกบันทึก ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)

กรุณาคลิกตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

(National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบครึ่งปี

การยื่นคำร้องท่านต้องทำการนัดหมายแยกสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่าน ทั้งนี้รวมถึงผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีและเมื่อท่านยื่นคำร้องผ่านตัวแทนด้วย

ท่านสามารถนัดคิวเพื่อยื่นคำร้องของวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาทีพร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ในกรณีที่มาสาย ต้องเข้าใจว่า ท่านจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้

หากท่านเป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมาย และสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันทำการเวลา 07.30-10.30 น. อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตฯ  ขอแนะนำให้ท่านทำการนัดหมาย  เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลารอโดยไม่จำเป็น

หากท่านเคยยื่นคำร้องขอวีซ่ากับประเทศสมาชิกเชงเกน ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมาและได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้ ทั้งนี้การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล์ ไม่สามารถทำได้

การยื่นคำร้องด้วยตนเองมีไว้สำหรับผู้ใหญ่และผู้เยาว์ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือ

ท่านต้องทำการนัดหมายสำหรับแต่ละคำร้อง ซึ่งรวมถึงการไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเองด้วย

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง

ในวันที่ท่านมายื่นคำร้อง สถานทูตฯ จะออกใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน กรุณานำใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันที่ท่านมาขอรับหนังสือเดินทางคืน ท่านสามารถขอรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ โดยซื้อซองติดแสตมป์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของไปรษณีย์ไทยในห้องรับแขกของแผนกวีซ่า  (ดูข้อ “รู้ไว้มีประโยชน์”)

ระยะเวลาดำเนินการของวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี โดยปกติคือ 2-3 เดือน  สำหรับวีซ่าศึกษาต่อส่วนใหญ่จะทราบผลใน 3 สัปดาห์ หลังจากยื่นคำร้อง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีไป ยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบต่อไป

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน พีดีเอฟ ได้ที่นี่ แต่เราขอแนะนำว่า แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก

แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ได้ที่นี่

ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มทั้งสองประเภทได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุณา นำเอกสารทั้งตัวจริงพร้อมสำเนามาให้ครบทุกฉบับ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะคืนเอกสารตัวจริงให้ท่านทันที เจ้าหน้าที่แผนกกวีซ่าไม่สามารถถ่ายเอกสารใดๆ ให้ท่านได้ ทั้งนี้ก่อนถึงกำหนดเวลานัด ท่านสามารถใช้บริการถ่ายเอกสารโดยเสียค่าบริการได้ที่โถงรับรองของแผนกวีซ่า (ดูข้อ “รู้ไว้มีประโยชน์”)

กรุณาแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันด้วย ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

กรุณากรอกที่อยู่ที่ท่านจะไปพำนักอาศัย/ไปเยี่ยมเยียนในเยอรมนีให้ครบถ้วน (ชื่อบุคคลหรือบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุถนน บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ เมือง และเบอร์โทรศัพท์)

ท่านต้องเซ็นชื่อในใบคำร้องด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน 60 ยูโร วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี 75  ยูโร โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเงินสดสกุลบาท ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าดำเนินการ กรณีที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธหรือท่านถอนคำร้องขอวีซ่า  ท่านจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ได้

ผู้เยาว์จะได้รับการลดค่าธรรมเนียม   เช่น ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน


แผนกวีซ่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้

คู่สมรส คู่ชีวิตเพศเดียวกันที่สมรสแล้ว และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่จดทะเบียนสมรสของชาวเยอรมัน  บิดา-มารดาของบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า  

คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกในสังกัดสหภาพยุโรปและในสังกัดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU-/EWR) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเช่นกัน

คุณสามารถดูข้อมูลในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน” ในกรณีนี้ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลฯเพิ่มเติมด้วย
ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน PDF / 1 MB

กรุณาดูที่ “Dauer des Aufenthalts” (ระยะเวลาที่พำนักที่ระบุในวีซ่าของท่าน) ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุว่า 60 วัน ภายในช่วงเวลา 01.03-15.05. แสดงว่าท่านสามารถที่จะพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนด้วยวีซ่าเชงเกนดังกล่าวได้ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้นับรวมวันที่เดินทางเข้าและออกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณจำนวนวันที่พำนัก โดยเฉพาะวีซ่าเชงเกนที่มีระยะเวลาครอบคลุมเป็นเวลายาว สามารถค้นได้จาก link ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตฯมีบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อที่โถงรับรองของแผนกวีซ่าดังต่อไปนี้:

  • บริการกรอกแบบฟอร์มคำร้องวีซ่าชุดละ 180,- บาท

  • บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 3 บาท

  • บริการถ่ายรูป (หนังสือเดินทาง/วีซ่า): 4 รูป 150,- บาท

  • บริการส่งไปรษณีย์: ส่งหนังสือเดินทางโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย: เล่มละ 130,- บาท

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการเหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  ท่านสามารถเลือกรับบริการตามความสมัครใจ

ควรทำอย่างไร  เมื่อวีซ่าของคุณถูกปฎิเสธ

การยื่นอุทธรณ์ PDF / 105 KB
หากท่านมีคำถามนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

แบบฟอรม์ตอบรับ
ไปด้านบน