ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

สถานทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย
การยื่นขอวีซ่า: คำถามที่พบบ่อย© Colourbox

สถานทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สำหรับวีซ่าทรานซิทภายในสนามบินไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า หากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอื่น ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ ว่าท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่

กลุ่มประเทศเชงเกน

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับท่านที่มีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเยอรมนีได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่

ในกรณีที่ท่านถือสัญชาติไทยและปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลเช่น กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศนั้น กรุณาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ณ เมืองที่รับผิดชอบ

หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่อยู่ในสังกัดกลุ่มประเทศเชงเกนด้วย ท่านจะยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เยอรมนีได้เฉพาะในกรณีที่เยอรมนีเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางของท่าน

กลุ่มประเทศเชงเกน


การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเชงเกน

ท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ ด้วยวีซ่าเชงเกนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้

กรุณาดูตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ลายนิ้วมือของท่านจะถูกบันทึก ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)

กรุณาคลิกตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

(National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบครึ่งปี

การยื่นคำร้องท่านต้องทำการนัดหมายแยกสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่าน ทั้งนี้รวมถึงผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีและเมื่อท่านยื่นคำร้องผ่านตัวแทนด้วย

ท่านสามารถนัดคิวเพื่อยื่นคำร้องของวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาทีพร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ในกรณีที่มาสาย ต้องเข้าใจว่า ท่านจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้

หากท่านเป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมาย และสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันทำการเวลา 07.30-10.30 น. อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตฯ  ขอแนะนำให้ท่านทำการนัดหมาย  เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลารอโดยไม่จำเป็น

หากท่านเคยยื่นคำร้องขอวีซ่ากับประเทศสมาชิกเชงเกน ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมาและได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้ ทั้งนี้การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล์ ไม่สามารถทำได้

การยื่นคำร้องด้วยตนเองมีไว้สำหรับผู้ใหญ่และผู้เยาว์ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือ

ท่านต้องทำการนัดหมายสำหรับแต่ละคำร้อง ซึ่งรวมถึงการไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเองด้วย

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง

ในวันที่ท่านมายื่นคำร้อง สถานทูตฯ จะออกใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน กรุณานำใบรับหนังสือเดินทางและใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันที่ท่านมาขอรับหนังสือเดินทางคืน ท่านสามารถขอรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ โดยซื้อซองติดแสตมป์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของไปรษณีย์ไทยในห้องรับแขกของแผนกวีซ่า  (ดูข้อ “รู้ไว้มีประโยชน์”)

ระยะเวลาดำเนินการของวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี โดยปกติคือ 2-3 เดือน  สำหรับวีซ่าศึกษาต่อส่วนใหญ่จะทราบผลใน 3 สัปดาห์ หลังจากยื่นคำร้อง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีไป ยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบต่อไป

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน พีดีเอฟ ได้ที่นี่ แต่เราขอแนะนำว่า แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก

แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ได้ที่นี่

ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มทั้งสองประเภทได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุณา นำเอกสารทั้งตัวจริงพร้อมสำเนามาให้ครบทุกฉบับ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะคืนเอกสารตัวจริงให้ท่านทันที เจ้าหน้าที่แผนกกวีซ่าไม่สามารถถ่ายเอกสารใดๆ ให้ท่านได้ ทั้งนี้ก่อนถึงกำหนดเวลานัด ท่านสามารถใช้บริการถ่ายเอกสารโดยเสียค่าบริการได้ที่โถงรับรองของแผนกวีซ่า (ดูข้อ “รู้ไว้มีประโยชน์”)

กรุณาแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันด้วย ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

กรุณากรอกที่อยู่ที่ท่านจะไปพำนักอาศัย/ไปเยี่ยมเยียนในเยอรมนีให้ครบถ้วน (ชื่อบุคคลหรือบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุถนน บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ เมือง และเบอร์โทรศัพท์)

ท่านต้องเซ็นชื่อในใบคำร้องด้วยตนเอง

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน 60 ยูโร วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี 75  ยูโร โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเงินสดสกุลบาท ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าดำเนินการ กรณีที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธหรือท่านถอนคำร้องขอวีซ่า  ท่านจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ได้

ผู้เยาว์จะได้รับการลดค่าธรรมเนียม   เช่น ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน


แผนกวีซ่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้

คู่สมรส คู่ชีวิตเพศเดียวกันที่สมรสแล้ว และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่จดทะเบียนสมรสของชาวเยอรมัน  บิดา-มารดาของบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า  

คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกในสังกัดสหภาพยุโรปและในสังกัดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU-/EWR) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเช่นกัน

คุณสามารถดูข้อมูลในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน” ในกรณีนี้ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลฯเพิ่มเติมด้วย
ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน PDF / 1 MB

กรุณาดูที่ “Dauer des Aufenthalts” (ระยะเวลาที่พำนักที่ระบุในวีซ่าของท่าน) ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุว่า 60 วัน ภายในช่วงเวลา 01.03-15.05. แสดงว่าท่านสามารถที่จะพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนด้วยวีซ่าเชงเกนดังกล่าวได้ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้นับรวมวันที่เดินทางเข้าและออกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณจำนวนวันที่พำนัก โดยเฉพาะวีซ่าเชงเกนที่มีระยะเวลาครอบคลุมเป็นเวลายาว สามารถค้นได้จาก link ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตฯมีบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อที่โถงรับรองของแผนกวีซ่าดังต่อไปนี้:

  • บริการกรอกแบบฟอร์มคำร้องวีซ่าชุดละ 180,- บาท

  • บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 3 บาท

  • บริการถ่ายรูป (หนังสือเดินทาง/วีซ่า): 4 รูป 150,- บาท

  • บริการส่งไปรษณีย์: ส่งหนังสือเดินทางโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย: เล่มละ 130,- บาท

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการเหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  ท่านสามารถเลือกรับบริการตามความสมัครใจ

ควรทำอย่างไร  เมื่อวีซ่าของคุณถูกปฎิเสธ

การยื่นอุทธรณ์ PDF / 105 KB
หากท่านมีคำถามนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

แบบฟอรม์ตอบรับ
Freedom of movement act / British nationals

Effective immediately, all visas which are issued to family members of eligible British nationals on the basis of the right of freedom of movement, will be issued with an expiry date of March 29, 2019. For planned travels beyond March 29, 2019, it is possible to apply for a visa independently from the freedom of movement of the UK national, subject to the general requirements of the Visa Code or the Residence Act.

A visa issued for an indefinite period does not necessarily constitute a right of entry after March 29, 2019. In the event of an unregulated withdrawal from the EU, UK nationals will no longer have the right of free movement as of March 30,2019, as such, valid visas issued under the right of free movement of a British national will no longer be usable.

ไปด้านบน