ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใด ขอบเขตของประเทศในกลุ่มเชงเกนคือที่ใด ใครต้องมีวีซ่าเชงเกน

สถานทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สำหรับวีซ่าทรานซิทภายในสนามบินไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า หากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอื่น ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ ว่าท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่

กลุ่มประเทศเชงเกน


ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัท VFS.GLOBAL จะมีหน้าที่รับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถนัดหมายคิวได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 VFS.GLOBAL – Callcenter:  +66 2 118 7017


คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศไทยได้ ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย

วีซ่าเชงเกน

สถานเอกอัครราชทูตฯมอบหมายให้บริษัท VFS.GLOBAL ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าแทน ซึ่งศูนย์รับคำร้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก

จามจุรีแสควร์ ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

VFS.GLOBAL ทำการรับคำร้องขอวีซ่าของท่านทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงแจก/จัดส่งหนังสือเดินทางของท่านหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตฯ

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์บริการได้ที่

ท่านมีทางเลือกในการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่ได้เช่นกัน

ท่านยังสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้โดยตรงกับสถานเอกอัครราชทูตฯโดยต้องมายื่นด้วยตนเองและจะมีการสัมภาษณ์ การนัดหมายทำได้ในเว็บไซด์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนเคาน์เตอร์มีจำกัด ท่านอาจต้องรอนัดหมายเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเดินทางไปยังหลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเกน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีได้ เมื่อประเทศเยอรมนีคือประเทศหลักในการเดินทางเท่านั้น

กลุ่มประเทศเชงเกน

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa) ได้โดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่ ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย

นัดหมายสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและข้อมูลการขอวีซ่าได้ที่เว็บไซด์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ท่านถือสัญชาติไทยและปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลเช่น กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศนั้น กรุณาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ณ เมืองที่รับผิดชอบ


การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเชงเกน

ท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ ด้วยวีซ่าเชงเกนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้

กรุณาดูตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ลายนิ้วมือของท่านจะถูกบันทึก ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)

กรุณาคลิกตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

(National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบครึ่งปี

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ท่านสามารถนัดหมายได้เร็วที่สุดกับศูนย์รับคำร้องวีซ่า VFS.GLOBAL โดย VFS.GLOBAL จะดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าของท่านทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงแจก/จัดส่งหนังสือเดินทางของท่านหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตฯ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก

จามจุรีแสควร์ ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องได้ที่

ท่านมีทางเลือกในการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่ได้เช่นกัน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันเดินทาง

การยื่นคำร้อง ท่านต้องทำการนัดหมายแยกสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่าน ทั้งนี้รวมถึงผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีและการยื่นคำร้องผ่านบุคคลอื่นด้วย

นัดหมายสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถทำการนัดหมายผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบางรุ่นได้ ในกรณีนี้ท่านต้องนัดหมายผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่นั้น ยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กรุณามาติดต่อพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที หากท่านมาสาย ขอให้เข้าใจว่า ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง
หากท่านเป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน) ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมาย  และสามารถติดต่อยื่นคำร้องในเวลาทำการของแผนกวีซ่า (7.30-10.30 น.) อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูต ขอแนะนำให้ท่านทำการนัดหมาย เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลารอโดยไม่จำเป็น
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 บริษัท VFS.GLOBAL ดูแลเรื่องการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ท่านสามารถนัดหมายได้โดยง่ายกับ VFS.GLOBAL  – Callcenter:  +66 2 118 7017

หากท่านเคยเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเกน ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา  สามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอวีซ่าแทนหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

สำหรับการเดินทางครั้งแรก ท่านและผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านต้องทำการนัดหมายสำหรับคำร้องขอวีซ่าแต่ละคำร้อง รวมถึงกรณีที่ให้ผู้อื่นมายื่นแทนด้วย

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  ท่านต้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น


วีซ่าเชงเกน

ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกน คือ 5 วันทำการ ทั้งนี้ในบางกรณีอาจนานกว่านั้นได้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันเดินทาง และควรยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ช้ากว่า 14 วันก่อนกำหนดเดินทาง

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีไป ยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบต่อไป

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน พีดีเอฟ ได้ที่นี่ แต่เราขอแนะนำว่า แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก

แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ได้ที่นี่

ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มทั้งสองประเภทได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วีซ่าเชงเกน

กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริงและสำเนามาเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะได้รับเอกสารฉบับจริงกลับไปภายในวันเดียวกัน

ในการยื่นคำร้องวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้อง VFS.GlOBAL ท่านสามารถเลือกให้ถ่ายสำเนาให้ได้

เจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถถ่ายสำเนาให้ท่านได้

ท่านต้องกรอกที่อยู่/ที่พักในประเทศเยอรมนีให้ครบถ้วน (ชื่อบุคคลอ้างอิง ชื่อบริษัท หรือ ชื่อหน่วยงานที่ติดต่อ พร้อมระบุชื่อถนน เลขที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ เมือง หมายเลขโทรศัพท์) และเซ็นชื่อในคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง


วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa) เอกสารต้นฉบับภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน 60 ยูโร วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี 75 ยูโร โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเงินสดสกุลบาท ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าดำเนินการ กรณีที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธหรือท่านถอนคำร้องขอวีซ่า  ท่านจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ได้

ผู้เยาว์จะได้รับการลดค่าธรรมเนียม เช่น ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน
ในการยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS.GLOBAL มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าวีซ่าอีก 15 ยูโร

คู่สมรส คู่ชีวิตเพศเดียวกันที่สมรสแล้ว และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่จดทะเบียนสมรสของชาวเยอรมัน  บิดา-มารดาของบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า  คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกในสังกัดสหภาพยุโรปและในสังกัดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU-/EWR) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเช่นกัน

คุณสามารถดูข้อมูลในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน” ในกรณีนี้ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลฯเพิ่มเติมด้วย

กรุณาดูที่ “Dauer des Aufenthalts” (ระยะเวลาที่พำนักที่ระบุในวีซ่าของท่าน) ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุว่า 60 วัน ภายในช่วงเวลา 01.03-15.05. แสดงว่าท่านสามารถที่จะพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนด้วยวีซ่าเชงเกนดังกล่าวได้ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้นับรวมวันที่เดินทางเข้าและออกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณจำนวนวันที่พำนัก โดยเฉพาะวีซ่าเชงเกนที่มีระยะเวลาครอบคลุมเป็นเวลายาว สามารถค้นได้จาก link ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการเหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  ท่านสามารถเลือกรับบริการตามความสมัครใจ

คำเตือนและคำแนะนำ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเตือนให้ท่านอย่าหลงเชื่อ “นายหน้า” หรือผู้รับบริการแปลเอกสารหรือการประกันภัยบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ บริการเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และราคาบริการดังกล่าวไม่เป็นธรรม
โปรดติดต่อผู้แปลเอกสาร และบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

สำนักงานแปลในประเทศไทย PDF / 91 KB
บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต PDF / 733 KB

ควรทำอย่างไร  เมื่อวีซ่าของคุณถูกปฎิเสธ

การยื่นอุทธรณ์ PDF / 105 KB
หากท่านมีคำถามนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

แบบฟอรม์ตอบรับ
Freedom of movement act / British nationals

Effective immediately, all visas which are issued to family members of eligible British nationals on the basis of the right of freedom of movement, will be issued with an expiry date of October 30, 2019. For planned travels beyond October 30, 2019, it is possible to apply for a visa independently from the freedom of movement of the UK national, subject to the general requirements of the Visa Code or the Residence Act.

A visa issued for an indefinite period does not necessarily constitute a right of entry after October 30, 2019. In the event of an unregulated withdrawal from the EU, UK nationals will no longer have the right of free movement as of November 01, 2019, as such, valid visas issued under the right of free movement of a British national will no longer be usable.

ไปด้านบน