ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อยในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามที่พบบ่อย

ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใด ขอบเขตของประเทศในกลุ่มเชงเกนคือที่ใด ใครต้องมีวีซ่าเชงเกน

สถานทูตฯ มีความยินดีที่ท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี และต้องการอำนวยความสะดวกในการเตรียมตัวเดินทางแก่ท่าน ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ท่านควรทราบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยจำเป็นต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สำหรับวีซ่าทรานซิทภายในสนามบินไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า หากท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอื่น ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ ว่าท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่

กลุ่มประเทศเชงเกน


ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัท VFS GLOBAL มีหน้าที่รับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถนัดหมายคิวได้ที่  VFS GLOBAL  – Callcenter:  +66 2 118 7017


คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศไทยได้ ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย

วีซ่าเชงเกน

สถานเอกอัครราชทูตฯมอบหมายให้บริษัท VFS GLOBAL ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าแทน ซึ่งศูนย์รับคำร้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก

จามจุรีแสควร์ ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

VFS GLOBAL ทำการรับคำร้องขอวีซ่าของท่านทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงแจก/จัดส่งหนังสือเดินทางของท่านหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตฯ

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์บริการได้ที่นี่

ท่านมีทางเลือกในการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่ได้เช่นกัน

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเดินทางไปยังหลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเกน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีได้ เมื่อประเทศเยอรมนีคือประเทศหลักในการเดินทางเท่านั้น

กลุ่มประเทศเชงเกน

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa) ได้โดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่ ในกรณีที่ท่านมีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย

 นัดหมายสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและข้อมูลการขอวีซ่าได้ที่เว็บไซด์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ท่านถือสัญชาติไทยและปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลเช่น กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศนั้น กรุณาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ณ เมืองที่รับผิดชอบ


การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนี ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)

สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเชงเกน

ท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ ด้วยวีซ่าเชงเกนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้

กรุณาดูตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ลายนิ้วมือของท่านจะถูกบันทึก ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)

กรุณาคลิกตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

(National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบครึ่งปี

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ท่านสามารถนัดหมายได้เร็วที่สุดกับศูนย์รับคำร้องวีซ่า VFS GLOBAL โดย VFS GLOBAL จะดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าของท่านทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงแจก/จัดส่งหนังสือเดินทางของท่านหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตฯ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าตั้งอยู่ในสถานที่ที่สามารถเดินทางได้โดยสะดวก

จามจุรีแสควร์ ชั้น 4
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องได้ที่

ท่านมีทางเลือกในการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่ได้เช่นกัน

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง

การยื่นคำร้อง ท่านต้องทำการนัดหมายแยกสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่าน ทั้งนี้รวมถึงผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี

 นัดหมายสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถทำการนัดหมายผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบางรุ่นได้ ในกรณีนี้ท่านต้องนัดหมายผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่นั้น ยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กรุณามาติดต่อพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที หากท่านมาสาย ขอให้เข้าใจว่า ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง

หากท่านเป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือสมาชิกครอบครัวบุคคลสัญชาติเยอรมัน (เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบิดามารดาของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น และสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ในเวลาทำการที่แผนกวีซ่า (7.30-10.30 น.)
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัท VFS GLOBAL ดูแลเรื่องการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกน การนัดหมายสามารถทำได้โดยง่ายและรวดเร็วกับ VFS GLOBAL  – Callcenter:  +66 2 118 7017

หากท่านเคยเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเกน ภายใน 59 เดือนที่ผ่านมา  สามารถให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องขอวีซ่าแทนหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้

สำหรับการเดินทางครั้งแรก ท่านและผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านต้องทำการนัดหมายสำหรับคำร้องขอวีซ่าแต่ละคำร้อง รวมถึงกรณีที่ให้ผู้อื่นมายื่นแทนด้วยวีซ่าเชงเกน

ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกน คือ 5 วันทำการ ทั้งนี้ในบางกรณีอาจนานกว่านั้นได้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง และควรยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ช้ากว่า 15 วันก่อนกำหนดเดินทาง

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีไป ยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการไปพักอาศัย เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณากลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านและแจ้งผลการตัดสินให้ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน พีดีเอฟ ได้ที่นี่ แต่เราขอแนะนำว่า แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี พีดีเอฟ ได้ที่นี่ แต่เราขอแนะนำว่า แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก


ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มทั้งสองประเภทได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วีซ่าเชงเกน

กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริงและสำเนามาเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะได้รับเอกสารฉบับจริงกลับไปภายในวันเดียวกัน

ในการยื่นคำร้องวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้อง VFS GlOBAL ท่านสามารถเลือกให้ถ่ายสำเนาให้ได้

เจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถถ่ายสำเนาให้ท่านได้

ท่านต้องกรอกที่อยู่/ที่พักในประเทศเยอรมนีให้ครบถ้วน (ชื่อบุคคลอ้างอิง ชื่อบริษัท หรือ ชื่อหน่วยงานที่ติดต่อ พร้อมระบุชื่อถนน เลขที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ เมือง หมายเลขโทรศัพท์) และเซ็นชื่อในคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง


วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa) เอกสารต้นฉบับภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน 80 ยูโร วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี 75 ยูโร โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเงินสดสกุลบาท ส่วนที่ VFS Global ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้หลายช่องทาง ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าดำเนินการ กรณีที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธหรือท่านถอนคำร้องขอวีซ่า  ท่านจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ได้

ผู้เยาว์จะได้รับการลดค่าธรรมเนียม เช่น ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน
ในการยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS GLOBAL มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าวีซ่าอีก 15 ยูโร

คู่สมรส คู่ชีวิตเพศเดียวกันที่สมรสแล้ว และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่จดทะเบียนสมรสของชาวเยอรมัน  บิดา-มารดาของบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า  คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกในสังกัดสหภาพยุโรปและในสังกัดเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU-/EWR) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเช่นกัน

คุณสามารถดูข้อมูลในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ได้ที่หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญในการขอวีซ่าผ่านกงสุลเยอรมัน” ในกรณีนี้ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลฯเพิ่มเติมด้วย

กรุณาดูที่ “Dauer des Aufenthalts” (ระยะเวลาที่พำนักที่ระบุในวีซ่าของท่าน) ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุว่า 60 วัน ภายในช่วงเวลา 01.03-15.05. แสดงว่าท่านสามารถที่จะพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนด้วยวีซ่าเชงเกนดังกล่าวได้ไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้นับรวมวันที่เดินทางเข้าและออกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคำนวณจำนวนวันที่พำนัก โดยเฉพาะวีซ่าเชงเกนที่มีระยะเวลาครอบคลุมเป็นเวลายาว สามารถค้นได้จาก link ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริการเหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  ท่านสามารถเลือกรับบริการตามความสมัครใจ

คำเตือนและคำแนะนำ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเตือนให้ท่านอย่าหลงเชื่อ “นายหน้า” หรือผู้รับบริการแปลเอกสารหรือการประกันภัยบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ บริการเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และราคาบริการดังกล่าวไม่เป็นธรรม
โปรดติดต่อผู้แปลเอกสาร และบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

สำนักงานแปลในประเทศไทย PDF / 111 KB
บริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต PDF / 733 KB

ควรทำอย่างไร  เมื่อวีซ่าของคุณถูกปฎิเสธ

การยื่นอุทธรณ์ PDF / 105 KB
หากท่านมีคำถามนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

แบบฟอรม์ตอบรับติดต่อเรา
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล พนักงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global รวมถึงขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยยื่นผ่านแบบฟอร์ม  ติดต่อสถานทูต  และเลือกหัวข้อผู้รับ “การยื่นร้องเรียนขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเกน” ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นร้องเรียนเป็น ภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น  การยื่นร้องเรียนเป็นภาษาอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา กรุณาระบุในแบบฟอร์มติดต่อสถานทูต ในช่อง “เรื่อง” ตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

a. ยื่นร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล

b. ยื่นร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global

c. ยื่นร้องเรียนขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ การติดต่อสถานทูตในหัวข้อการยื่นร้องเรียนข้างต้นนี้ ไม่สามารถใช้อุทธรณ์การปฏิเสธ การยกเลิกหรือการถอดถอนวีซ่า   


ไปด้านบน