ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

การจัดทำบันทึกคำสาบาน (Eidesstattliche Versicherung)

บทความ

ผู้ที่ประสงค์จะให้สถานทูตฯ จัดทำบันทึกคำให้การแบบมีการสาบานสามารถเข้ามาดำเนินการที่สถานทูตฯ ได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าในวัน-เวลาทำการคือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 11.00 น. ทั้งนี้สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ตไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบันทึกคำให้การของคู่สมรสสัญชาติไทยเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลของตนเอง


เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่จะเข้ามาทำบันทึกคำให้การเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลได้แก่

  • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้ของผู้ที่จะทำบันทึกคำให้การ
  • หลักฐานจากสำนักทะเบียน หรือหน่วยราชการในเยอรมนีที่ขอให้ทำบันทึกแบบมีการสาบาน (เช่น อีเมล์โต้ตอบของคู่สมรสชาวเยอรมันกับสำนักทะเบียน หรือแผ่นคำแนะนำของสำนักทะเบียนที่ระบุให้มีการทำบันทึก เป็นต้น)
  • กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ต้องแสดงเอกสารการสมรสและการหย่าที่ผ่านมาด้วย

ค่าธรรมเนียมการจัดทำบันทึกคำให้การแบบมีการสาบานคือ 97.50 เหรียญยูโร โดยให้ชำระเป็นเงินสด/เงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน

 สำหรับการจัดทำบันทึกคำให้การแบบมีการสาบานในเรื่องอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เรื่องสถานภาพของบุคคล) ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้าที่  ติดต่อเรา เช่นกัน

โปรดตรวจสอบวัน-เวลาทำการของสถานทูตฯ รวมทั้งการแจ้งวันปิดทำการของแผนกกงสุลและกฎหมาย สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ที่ https://bangkok.diplo.de/th-de

ไปด้านบน