ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุเรื่องวีซ่า

12.05.2022 - บทความ
  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว National Visa (ทุกวัตถุประสงค์) ให้ดำเนินการผ่านระบบการนัดหมาย
  • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน (ทุกวัตถุประสงค์) ให้จองกับศูนย์รับคำร้อง VFS
  • สมาชิกในครอบครัวของชาวเยอรมัน (คู่สมรส บิดาหรือมารดาของบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติของประเทศในสังกัดสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป สามารถทำการนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้อง VFS
  • การทำหนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ (Verpflichtungserklärung) กรุณานัดหมาย
    ไม่สามารถนัดหมายทางอีเมลได้
ไปด้านบน