ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุเรื่องวีซ่า:

20.07.2021 - บทความ

ข้อมูลสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานตามข้อบังคับโควิดของผู้ต้องการเดินทางเข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 0.00 น. (เวลายุโรปกลาง) ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จะต้องแสดงหลักฐานตามข้อบังคับโควิด

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ ประวัติการหายป่วยจากการติดเชื้อฯ หรือ หลักฐานการได้รับวัคซีน ทั้งนี้ ผลการตรวจเชื้อโควิด (แบบ Antigen Test หรือ แบบ PCR Test) ต้องมีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีของการโดยสารเข้าประเทศโดยบริษัทขนส่ง (เช่น สายการบิน) ผลการตรวจเชื้อแบบ PCR-Test จะต้องมีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง (ตามแผนเวลาการเดินทาง) (เช่น เวลาเครื่องบินออก)  ส่วนผลการตรวจเชื้อแบบ Antigen Test จะต้องมีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี (ตามแผนเวลาการเดินทาง)

ข้อบังคับการแสดงหลักฐานตามข้อบังคับโควิดดังกล่าว มีผลบังคับใช้กับผู้เดินทางทางอากาศที่มีความประสงค์เพียงที่จะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศเยอรมนีด้วย โดยมีผลบังคับใช้ทั้งกับการเปลี่ยนเครื่องของนอกกลุ่มประเทศเชงเก้นที่มาจากหรือกำลังเดินทางไปยังประเทศที่สามนอกสหภาพยุโรป และการเดินทางผ่านประเทศเยอรมนีจากหรือไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้น

ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจเชื้อฯ  ประวัติการหายป่วยจากการติดเชื้อฯ หรือหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนต่อบริษัทขนส่งก่อนการเดินทางเพื่อการตรวจสอบ เฉพาะในกรณีการเดินทางข้ามพรมแดนโดยรถไฟหรือทางเรือระยะสั้นเท่านั้น ที่ผู้เดินทางอาจจะต้องแสดงหลักฐานในช่วงระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่ โดยต้องมีการแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ชายแดนของประเทศเยอรมนีอีกครั้ง หากมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่

ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ถูกจัดให้เป็นประเทศพื้นที่ที่มีการระบาดสายพันธุ์อันตรายโดยประเทศเยอรมนี จะต้องแสดงผลการตรวจเชื้อแบบ PCR Test โดยที่ผลการตรวจเชื้อแบบ Antigen Test หรือประวัติการหายป่วยจากการติดเชื้อฯ หรือ หลักฐานการได้รับวัคซีน ไม่เพียงพอสำหรับในกรณีนี้  ในกรณีของการโดยสารเข้าประเทศโดยบริษัทขนส่ง ผลการตรวจเชื้อแบบ PCR-Test จะต้องมีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ตามแผนเวลาการเดินทาง) นอกจากนี้ หน่วยงานของประเทศเยอรมนี อาจจะขอให้ผู้ที่จะเดินทางมายังประเทศเยอรมนีทำการทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้ออีกครั้ง หลังจากที่เดินทางมาถึงแล้ว  โดยเฉพาะ ณ จุดที่ผู้เดินทางเดินทางมาถึง เช่นที่สนามบิน เป็นต้น

การตัดสินใจให้บุคคลเข้าประเทศเยอรมนีหรือไม่ในแต่ละกรณีนั้นจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทางสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยไม่มีอำนาจใดๆในกรณีนี้ทั้งสิ้น

ในหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19จากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทย ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่ได้รับวัคซีน คู่รักที่ยังไม่แต่งงาน สมาชิกในครอบครัว และอื่นๆ: www.bmi.bund.de 

โปรดทราบว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าประเทศได้ตามข้อจำกัดการเข้าประเทศ มิฉะนั้นจะไม่แนะนำให้ยื่นขอวีซ่า

ในการยื่นวีซ่าต้องแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการยืนยัน

 • ก่อนที่ท่านจะเข้าประเทศ ท่านต้องลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ www.einreiseanmeldung.de  และนำเอกสารยืนยันการลงทะเบียนยื่นให้กับผู้ให้บริการคมนาคม (สายการบิน) หรือตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) ตรวจสอบ เมื่อเดินทางเข้าประเทศ

 • ผู้ที่เดินทางเข้ามาทางเครื่องบินยังคงต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน หรือ ผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องไม่ว่าท่านจะมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

 • หากท่านเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในช่วงระยะเวลา 10 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศเยอรมนีท่านจะต้องตรงไปยังบ้านหรือที่พักอื่นที่เหมาะสมในทันทีโดยไม่แวะพักที่ใด และต้องทำการกักตัวเองอยู่ในที่พักเป็นเวลา 10 วัน (Quarantine) ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยยื่นหลักฐานในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว หรือหลักฐานรักษาหายจากการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลบ การกักกันตัวจะสิ้นสุดลงก่อนกำหนด

บุคคลที่มีความจำเป็นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้คือ?

บุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่มีความจำเป็นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมันได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตามข้อบังคับด้านหนังสือเดินทาง และวีซ่าในกรณีดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ นักวิจัยด้านสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
 • แรงงานที่มีทักษะและลูกจ้างที่มีความสามารถสูงซึ่งมีความจำเป็นต้องมาทำงานงานจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ และไม่สามารถเลื่อนงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศได้
 • เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า และเจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ
 • แรงงานที่ต้องทำงานตามฤดูกาลด้านเกษตรกรรม
 • เจ้าหน้าที่บนเรือที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางไปยังท่าเรือหรือสนามบินที่ต้องออกเรือเพื่อกลับไปยังประเทศที่สาม
 • นักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถเรียนจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรม และพลเมืองประเทศที่สามที่เดินเข้าเยอรมันเพื่อศึกษาเพิ่มเติม หากการฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติมไม่สามารถเรียนจากต่างประเทศได้
 • สมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่ติดตามมาพำนักกับครอบครัว และมาเยี่ยมเยียนเนื่องด้วยเหตุผลจำเป็นทางครอบครัว
 • บุคคลที่ต้องการการคุ้มครองระหว่างประเทศหรือการคุ้มครองด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ทั้งนี้ยังรวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ทางการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทางการทหาร ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หมายเหตุ การเดินทางเข้าเยอรมันเพื่อชมการแสดง (ชมการแข่งขันกีฬา) ไม่ใช่เหตุจำเป็นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมันได้

กรณีใดหมายถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว?

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยพื้นฐานสามารถเดินทางจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปเข้าประเทศเยอรมนีได้อีกครั้งนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขคือ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี ต้องได้รับวัคซีนจนถึงโดสสุดท้าย ที่ทำให้การฉีดวัคซีนครบถ้วน (สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว: บูสเตอร์โดส) โดยต้องผ่านระยะเวลาการฉีดวัคซีนโดสสุดท้ายมาอย่างน้อย 14 วัน และเป็นวัคซีนดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อวัคซีน
รายชื่อวัคซีน © Paul-Ehrlich-Insitut

ผู้ที่รับได้การฉีดวัคซีนแล้วนี้ สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้ทุกจุดประสงค์การเดินทางที่ได้รับอนุญาต และจากทุกประเทศที่ถึงแม้จะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศปลอดภัยก็ตาม

ในการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี จะต้องยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบดิจิตอลของ EU หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนที่เทียบเท่า เป็นภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน โดยในเอกสารต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับวัคซีน (อย่างน้อย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด)
 • วันที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวนที่ได้รับการฉีดวัคซีน
 • ชื่อวัคซีน
 • ชื่อโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
 • ชื่อ และที่อยู่ของสถาบันหรือผู้ที่รับผิดชอบจัดการฉีดวัคซีน
 • หนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษหรือออนไลน์ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่โดยผู้ที่รับผิดชอบจัดการฉีดวัคซีน หากการลงลายเซ็นหรือตราประทับดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านการบริหาร หนังสือรับรองต้องออกโดยสถาบัน หรือผู้รับผิดชอบด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยเฉพาะต้องมีการประทับตราหรือมีสัญลักษณ์ของทางรัฐที่ชัดเจน

เนื่องด้วยสถานการณ์การพิเศษของการฉีดวัคซีนในผู้เยาว์ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับอนุญาตให้เดินทางติดตามผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว แม้ว่าผู้เยาว์จะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ตาม

หมายเหตุสำคัญในการเดินทางกลับประเทศไทย

ในการเดินทางมายังประเทศไทยท่านสามารถเดินทางกลับ ได้ เป็นปกติ 
ในการเดินทางเข้านั้นท่านต้องมีเอกสารการอนุญาตเป็นพิเศษ อย่างเช่น หนังสือรับรองว่าให้เดินทางเข้าได้ (COE) โดยสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานไทยที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ                                                                                                                                                                        

ผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกท่านหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำเป็นต้องทำการกักกันเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐกำหนดให้ (โดยส่วนมากจะเป็นโรงแรม) และต้องทำการทดสอบตรวจหาโควิดหลายครั้ง รายชื่อโรงแรมที่เป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดให้นั้นปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน โดยต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรมที่รัฐกำหนดให้ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้นท่านสามารถหาข้อมูลได้ที่ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง และความปลอดภัยของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศประเทศไทย

ข้อพึงระวัง ท่านต้องเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกนก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
หลังจากที่ท่านเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ท่านต้องทำการติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วน

 • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว national visa (ทุกวัตถุประสงค์) ให้ดำเนินการผ่านระบบการนัดหมาย
 • การจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน (ทุกวัตถุประสงค์) ให้จองกับศูนย์รับคำร้อง VFS
 • สมาชิกในครอบครัวของชาวเยอรมัน (คู่สมรส บิดาหรือมารดาของบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติของประเทศในสังกัดสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป สามารถทำการนัดหมายเพื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงที่สถานทูตได้ในระบบนัดหมาย

การทำหนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ (Verpflichtungserklärung) ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล: visa@bangk.diplo.de

เนื่องจากสถานทูตได้รับการสอบถามเข้ามาจำนวนมากและอาจทำให้ต้องรอนาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ก่อนการเดินทาง สถานทูตขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลที่เว็บไซด์ของตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (“Corona Virus FAQ”) หรือโทรศัพท์สอบถามไปที่สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปัจจุบัน ว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่:เว็บไซด์ตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี www.bundespolizei.de
สายด่วนตำรวจสหพันธรัฐเยอรมนี: +49 (0) 331 97997 0

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อภูมิภาคหรือประเทศที่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ที่เว็บไซด์ของสถาบัน Robert-Koch-Institut (ฉบับภาษาอังกฤษ): Information on the designation of international risk areas

 

ไปด้านบน