ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)

บทความ

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa)– สำหรับการพำนักระยะยาวเกินกว่า 90 วัน

Pässe mit verschiedenen Visa
Visa © Colourbox

สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (ทุกจดประสงค์ ยกเว้นวีซ่าเพื่อการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยน  วีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน และวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (เฉพาะวีซ่าเพื่อการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยน วีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน และวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส)

กรุณาคลิกตามลิงค์เพื่อเลือกจุดประสงค์ในการเดินทางว่าท่านต้องยื่นคำร้องประเภทใด

ในการยื่นคำร้อง ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านสามารถใช้วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี

(National Visa) เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศเช่นกัน เวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ในรอบครึ่งปี

ไปด้านบน