ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

Blaue Karte EU

บทความ

วีซ่าประเภท Blaue Karte EU นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ (บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันและไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป)

วีซ่าประเภท Blaue Karte EU นี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ (บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมันและไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถทำงานได้ในประเทศเยอรมนี Blaue Karte EU สามารถให้ใบอนุญาตพำนักในประเทศเยอรมนีระยะยาวได้ ขึ้นอยู่กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบแต่ละเมืองที่ท่านไปพำนักในเยอรมนีเท่านั้น ท่านสามารถมาดำเนินการขอยื่นคำร้องวีซ่าประเภทระยะยาวล่วงหน้าได้ที่สถานทูต

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Blaue Karte EU ท่านสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ของสหพันธรัฐว่าด้วยการอพยพและผู้ลี้ภัย ที่
www.bamf.de
 และข้อมูลงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญอาชีพ
www.make-it-in-germany.com

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่ (ตัวจริงและสำเนา 2 ชุด):

หากท่านต้องการทราบว่าหลักฐานการจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของท่าน เป็นที่ยอมรับหรือเทียบเท่าได้ในเยอรมนีหรือไม่นั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่ ANABIN:

ในกรณีที่คำร้องวีซ่าได้รับการอนุมัติ  ต้องยื่นหลักฐานประกันสุขภาพการเดินทางด้วย  หลักฐานประกันดังกล่าวยังไม่ต้องยื่นในตอนต้น

กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ หากยื่นเอกสารไม่ครบนั้น วีซ่าของท่านสามารถถูกปฏิเสธได้

คำแนะนำนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอด ดังนั้นโปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบ บางกรณีอาจจะต้องมีเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

ไปด้านบน