ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเกน)

บทความ

สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

สำหรับผู้เดินทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ท่านต้องแสดงในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

หลักฐานการทำงาน

 • สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำากว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย

 • สูติบัตร
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
 • ในกรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอําเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)

หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทางและหลักฐานการเงิน

หรือ

 • หลักฐานการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองได้ (ได้แก่ หลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝาก)
  ทั้งนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีการโอนถ่ายทรัพย์สินของบุคคลที่สามมายังท่าน เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น ท่านอาจต้องยื่นหลักฐานการเงินส่วนตัวอาจหากสถานะทางการเงินของผู้เชิญในหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือพิสูจน์ไม่ได้
  ในกรณีที่ท่านไม่มีหนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือบุคคลที่ท่านต้องการเยี่ยมเยียนไม่ใช่ผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายให้ท่าน ให้ท่านยื่นเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางดังกล่าวเพิ่มเติม:
  - จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
  - สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
 • หลักฐานความเชื่อมโยงกับเจ้าบ้าน/ผู้เชิญ: สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่ระบุข้อมูลบุคคล และหลักฐานการเดินทางที่ผ่านมาของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย –ในกรณีที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ(แฟน)- หลักฐานการติดต่อกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ หลักฐานอื่น ๆ เช่น รูปถ่ายคู่กัน (ถ้ามี)

 • ในบางกรณี อาจต้องยื่นหลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นเจ้าของ) สมุดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร
  หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย

--
การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มาจากข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากเอกสารฉบับนี้

ไปด้านบน