ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

บำนาญของเยอรมัน

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Älteres Ehepaar beim Spaziergang, © colourbox.com

10.06.2021 - บทความ

ข้อมูลสำคัญ:  ขั้นตอนที่ง่ายขึ้นในการออกหนังสือรับรองการมีชีวิต ( Lebensbescheinigungen) เพื่อใช้กับประกันบำนาญของเยอรมัน (DRV) สำหรับปี พ.ศ. 2564

ทางสำนักงานประกันบำนาญของเยอรมัน (DRV) แจ้งว่ามีขั้นตอนที่ง่ายขึ้นในการออกหนังสือรับรองการมีชีวิต (Lebensbescheinigungen) สำหรับปี พ.ศ. 2564 แก่ผู้รับบำนาญทุกคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 โดยไม่ต้องมีการลงนามยืนยันหนังสือรับรองการมีชีวิตที่สถานเอกอัครราชทูตหรือหน่วยงานของไทยอีกต่อไป ทางผู้รับบำนาญสามารถกรอกหนังสือรับรองการมีชีวิตด้วยตนเองและส่งหนังสือโดยตรง (โดยไม่ต้องมีการลงนามยืนยันจากหน่วยงานราชการ) ไปยังที่อยู่นี้:

ไปรษณีย์
Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Deutschland

โทรศัพท์: +49 221 56 92-777
โทรสาร: +49 69 6530 1510 865
อีเมล์:  LB2021@deutschepost.de

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนง่ายๆได้ที่นี่:  www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/downloadcenter/lebensbescheinigung.html

หากผู้รับบำนาญไม่สามารถกรอกหนังสือรับรองการมีชีวิตได้ด้วยตนเอง ญาติหรือผู้มีอำนาจลงนามสามารถกรอกแบบฟอร์มและลงนามแทนได้ ในกรณีนี้เราขอให้บุคคลที่ทำการกรอกข้อมูลและลงนามแทน ทำการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเองดังนี้ (ชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด, นามสกุลเดิม และที่อยู่)

ในกรณีที่ผู้รับบำนาญเสียชีวิตขอให้แจ้งวันที่เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด หากทำได้กรุณาทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาที่ช่องทางของสำนักงานประกันบำนาญดังต่อไปนี้:

ไปรษณีย์
Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig
Deutschland

โทรศัพท์: +49 221 56 92-777
โทรสาร: +49 69 6530 1510 865
อีเมล์:  LB2021@deutschepost.de

ไปด้านบน