ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

วีซ่าเชงเกน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการ VFS Global ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทน โดยศูนย์รับคำร้องวีซ่าตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต

VFS Global ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าของท่านทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงส่งคืน/จัดส่งหนังสือเดินทางของท่านหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องได้ที่

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเดินทางไปยังหลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเกน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกนเยอรมันได้ เมื่อประเทศเยอรมนีคือประเทศหลักในการเดินทางเท่านั้น

กลุ่มประเทศเชงเกน

วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (national visa)

การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง ใช้สำหรับคำร้องดังต่อไปนี้

  • วีซ่าทำงาน (รวมถึงผู้ทำงานโอ-แพร์ และผู้ทำงานอิสระ)
  • วีซ่าเรียนภาษาเยอรมันหลักสูตรเร่งรัด
  •  วีซ่าเร่งด่วนสำหรับแรงงานฝีมือที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานทะเบียนคนต่างด้าวในเยอรมนี (Ausländerbehörde) ตามมาตรา 81a ของกฎหมายว่าด้วยการมีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนี (AufenthG)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง


การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์บริการ VFS Global ใช้สำหรับคำร้องดังต่อไปนี้

  • วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และวีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
  • วีซ่าจดทะเบียนสมรส และการยื่อขอถิ่นที่อยู่ถาวรในภายหลัง
  • วีซ่าสำหรับติดตามไปใช้ชีวิตอยู่กับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกัน วีซ่าติดตามบุตรสัญชาติเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และวีซ่าบุตรติดตามบิดา/มารดา
  • วีซ่าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางส่วน

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวกับศูนย์บริการ VFS Global

หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับภายใน 24 ชม. หลังทำการนัดหมาย กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง อีเมล์ วันเวลาที่นัดหมาย และประเภทของวีซ่า ไปยัง
rk-termin@bangk.diplo.de  

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบการนัดหมายและส่งอีเมล์ยืนยันไปให้ท่านใหม่อีกครั้ง

กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเวลาที่นัดหมาย (ระบุประเภทของวีซ่าที่ได้ทำการนัดหมายไว้ด้วย) และที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้อง ไปยัง
rk-termin@bangk.diplo.de

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแก้ไขที่อยู่อีเมล์ให้ถูกต้องและส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับไปยังที่อยู่นี้

กรุณาส่งอีเมล์พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง วันเวลาที่นัดหมาย (พร้อมระบุประเภทของวีซ่าที่ได้ทำการนัดหมายไว้) และเลขที่หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ไปยัง
rk-termin@bangk.diplo.de

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการแก้ไขเลขที่หนังสือเดินทางให้ถูกต้องและส่งยืนยันการแก้ไขไปยังอีเมล์ของคุณ

ตัวเลข/ตัวอักษรเหล่านี้ เรียกว่า Captchas เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยในระบบนัดหมาย เช่นเดียวกับที่เคยพบเห็นการใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ ทั่วไป กรณีที่ Captcha เป็นสีดำ นั่นหมายความว่า ได้มีการพิมพ์ผิดในช่องนี้หลายครั้ง ท่านสามารถกดเลือกที่ช่อง “ขอรูปภาพใหม่”  เพื่อเลือกรูปภาพใหม่ที่ท่านสามารถอ่าน Captcha ได้ อาจเป็นไปได้ว่า การใช้ Captchas นี้ จะสามารถมองเห็นจากคอมพิวเตอร์/แล็ปท็อปได้ชัดเจนกว่าผ่านมือถือ ระบบการนัดหมายนี้ถูกจัดให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้ด้วย แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จะต้องทำการนัดหมายสำหรับผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่านและหากเป็นไปได้ควรทำการนัดหมายให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถยื่นคำร้องพร้อมกันได้ คำร้องของท่านจะได้รับการดำเนินการและพิจารณาเป็นหมู่คณะ

หากท่านได้ทำการนัดหมายเพียงหนึ่งรายการ และต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าหลายคำร้อง บุคคลที่มีชื่อปรากฏในการนัดหมายเท่านั้น ที่สามารถยื่นคำร้องได้ ผู้ยื่นคำร้องท่านอื่นจำเป็นจะต้องทำการนัดหมายใหม่

รวมทั้งเด็กก็ต้องทำการนัดหมายด้วยเช่นกัน

การขอเลื่อนนัดจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง ไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องทำการยกเลิกนัดหมายเดิมผ่านลิงค์ที่ระบุในอีเมล์ยืนยันการตอบรับก่อน จากนั้น จึงจะสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ โดยเลือกวันและเวลาที่ยังมีว่างอยู่ในรายการ ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ในกรณีดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่ตารางนัดหมายจะเต็มหมดแล้วและท่านไม่สามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ หากท่านได้ทำการนัดหมายใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับ ขอให้ท่านปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

หากท่านไม่สามารถมาตามเวลาที่นัดหมายได้ นัดหมายนี้จะถูกลบออกจากระบบหลัง 24 ชม. ผ่านไป ท่านจึงจะสามารถทำการนัดหมายได้ใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ถึง 24 ชม. ระบบจะแจ้งว่าขัดข้อง

ท่านสามารถให้บุคคลที่ไว้ใจทำการนัดหมายแทนได้ ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง (ชื่อ นามสกุล และเลขที่หนังสือเดินทาง) กล่าวคือ บุคคลที่ต้องการวีซ่า การส่งอีเมล์ยืนยันการตอบรับสามารถส่งให้กับบุคคลที่สามหรือผู้ยื่นคำร้องโดยตรงได้ ที่สำคัญคือ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำอีเมล์ยืนยันการตอบรับมาแสดงต่อแผนกวีซ่าได้

กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่าและใหม่ของท่านมาแสดงในวันที่ยื่นคำร้อง หากท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงได้ จะต้องทำการยกเลิกนัดหมายที่ท่านมี (ดูข้อ 7) และทำการนัดหมายใหม่ด้วยเลขที่หนังสือเดินทางที่ถูกต้องอีกครั้ง

ไปด้านบน