ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

สามารถยกเว้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

บทความ

สามารถยกเว้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ท่านหรือคู่สมรสของท่านถือสัญชาติของประเทศภาคีสหภาพยุโรป (ยกเว้น สัญชาติเยอรมัน)
 • ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานได้เนื่องจากอาการป่วยหรือทุพลภาพด้านร่างกายหรือจิตใจ
  ท่านต้องแนบหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าดังต่อไปนี้
  ในกรณีดังกล่าว ท่านต้องไปพบแพทย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานทูต
  อายุหรือการตั้งครรภ์ไม่ถือเป็นเหตุผลที่จะไม่เรียนภาษาเยอรมัน
 • ต้องมีการจดทะเบียนสมรสก่อนที่คู่สมรสของท่านจะย้ายไปพำนักอยู่ในเยอรมนีและคู่สมรสของท่านมีใบอนุญาตให้พำนักในเยอรมนี ในฐานะ
  - ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (มาตรา 19 กฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก)
  - นักวิจัย (มาตรา 20 กฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก)
  - ผู้ก่อตั้งบริษัท (มาตรา 21 กฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก)
  - ผู้มีสิทธิ์ลี้ภัย (มาตรา 25 อนุมาตรา 1 หรือ มาตรา 26 อนุมาตรา 3 กฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก)
  - ผู้อพยพลี้ภัยที่ได้รับการยอมรับ (มาตรา 25 อนุมาตรา 2 หรือ มาตรา 26 อนุมาตรา 3 กฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก)
  - ผู้มีถิ่นพำนักถาวรจากประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป (มาตรา 38a กฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก)
 • คู่สมรสเป็นบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย อิสราเอล ญี่ปุ่น แคนนาดา เกาหลี นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา
 • ท่านจบระดับอุดมศึกษาและสามารถหางานในเยอรมนีได้ด้วยความสามารถทางภาษาของท่าน (เห็นได้ชัดเจนว่า จะต้องมีการปรับตัวแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น) การปรับตัวแต่เพียงเล็กน้อยจะเข้าเกณฑ์ในกรณีที่ท่านจบระดับอุดมศึกษา หรือมีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เหมาะสม หรือประกอบอาชีพที่ต้องใช้คุณสมบัติดังกล่าวเป็นประจำ และจะหางานในเยอรมนีได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนีให้เข้ากับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากรัฐ โดยท่านจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ประการนี้ (คุณสมบัติ ความเป็นไปได้เชิงบวกในการหางาน ความเป็นไปได้เชิงบวกในการปรับตัวเข้ากับสังคม)
 • คู่สมรสของท่านถือ Blaue Karte EU (Blue Card) มาตรา 19a กฎหมายว่าด้วยถิ่นพำนัก อยู่แล้วหรือกำลังจะได้รับในระยะเวลาอันใกล้
 • ท่านและคู่สมรสของท่านไม่ประสงค์ที่จะพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี แค่เพียงแต่จะพำนักชั่วคราว อย่างเช่นในกรณีคู่สมรสท่านเป็นนักธุรกิจ หรือเป็นพนักงานในบริษัทข้ามชาติที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น
 • ระเบียบข้อบังคับในกรณียากลำบาก กล่าวคือ ท่านได้พยายามเรียนภาษาเยอรมันอย่างมุ่งมั่นแล้วในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (สืบเนื่องจากโรคระบาด) แต่ยังคงไม่สามารถสอบวัดระดับภาษาผ่านได้ ในการพิจารณา ท่านจะต้องยื่นหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเรียน (ได้แก่ หลักฐานการเข้าเรียนคอร์สภาษาเยอรมันและผลการสอบ เป็นต้น)
 • ท่านสามารถระบุเหตุอื่นๆ ที่ทำให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันของท่านเป็นเรื่องที่ไปไม่ได้ หากท่านชี้แจงเหตุผลได้ว่าเหตุนั้นเข้าข่ายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งตามกฎเกณฑ์ด้านบน


ไปด้านบน