Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

คำแนะนำสำหรับวีซ่าเพื่อกำรทำงานในเยอรมนี

บทความ

วีซ่าเพื่อการทำงานในเยอรมนี

ในการยื่นคำร้องของวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (แสดงฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด):

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ   

  รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก PDF / 170 KB

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa)
  ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
 • สัญญาการทำงาน กับนายจ้างในเยอรมนี (พร้อมจำนวนรายได้)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ออกโดยราชการเยอรมันเพื่อยืนยันการมีอยู่ของนายจ้าง
 • หลักฐานแสดงคุณสมบัติ (ประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา แสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เรียน ประกาศนียบัตรหรือใบผ่านงาน แสดงหน้าที่และคุณสมบัติความรู้ด้านเทคนิค)
 • ประวัติย่อ (Resume) ระบุปี การศึกษา สถานศึกษา ตำแหน่งงานและที่ทำงาน เริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับโรงเรียน (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่เคยได้รับ) และต้องระบุช่วงเวลาที่ไม่ได้ศึกษาหรือทำงาน พร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วย
 • หลักฐานแสดงความรู้ทางภาษา

ไปด้านบน