ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)

บทความ

วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ (วีซ่าเชงเกน)

เอกสารที่ท่านต้องแสดงในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

หลักฐานการทำงาน

สาหรับผู้เยาว์ (อายุต่ากว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย

  • สูติบัตร
  • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
  • ในกรณีที่ผู้มีอานาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สานักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)

หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจและหลักฐานการเงิน

  • หนังสือเชิญ(ฉบับจริง) จากบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทในประเทศสมาชิกเชงเกนที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง การผิดชอบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพำนัก(เอกสารฉบับจริงพร้อมหัวจดหมายจากบริษัท)
  • สัญญาว่าจ้างงาน(ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศไทย โดยต้องระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน วัตถุประสงค์และระยะเวลาการเดินทาง รวมทั้งระบุเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้าและจดหมายเชิญ พร้อมระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเดินทาง
  • หลักฐานบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้ายที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

--
การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดในเอกสารฉบับนี้มาจากข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสาร
สถานเอกอัครราชทูตฯขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากเอกสารฉบับนี้

ไปด้านบน