ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในการดำเนินการขอวีซ่า

18.06.2024 - บทความ

ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)

  1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลของท่านมาใช้ และใครคือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล
  2. เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสถานทูตนำข้อมูลใดมาใช้และข้อมูลนั้นมาจากที่ใด
  3. ในกรณีที่เป็นผู้ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลอื่นเพื่อขอวีซ่า สถานทูตนำข้อมูลใดมาใช้และข้อมูลนั้นมาจากที่ใด
  4. เหตุใดจึงมีร้องขอข้อมูลของท่าน และจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ยินยอมให้ข้อมูล
  5. ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใด และเป็นไปตามข้อกฎหมายใด
  6. ข้อมูลจะถูกนำไปใช้นานเท่าใด
  7. ใครจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลของท่าน
  8. ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถใช้สิทธิใดในการคุ้มครองข้อมูลได้บ้าง
  9. สามารถร้องเรียนได้ที่ใด

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลของท่านมาใช้ และใครคือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลมาใช้คือ
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ
9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Email: info@bangkok.diplo.de
โทรศัพท์: +66 (0)2287-9000

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
Werderscher Markt 1
D-10117 Berlin
Email: dsb-r@auswaertiges-amt.de
โทรศัพท์: + 49 30 5000 2711
Fax: + 49 30 5000 5 1733

เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าสถานทูตนำข้อมูลใดมาใช้และข้อมูลนั้นมาจากที่ใด

ข้อมูลที่นำมาใช้งาน คือข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระบุในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซึ่งโดยปกติแล้วจะประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล สกุลเดิม วันและสถานที่เกิด(ประเทศ) เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล อาชีพ ข้อมูลหนังสือเดินทาง (ประเภทหนังสือเดินทาง หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศและหน่วยงานที่ออกให้ วันที่ออกหนังสือเดินทาง อายุการใช้งาน) รูปถ่าย และยังรวมถึงลายนิ้วมือของท่าน

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้มาจากข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างดำเนินการขอวีซ่า

ในกรณีที่เป็นผู้ออกหนังสือเชิญให้กับบุคคลอื่นเพื่อขอวีซ่า สถานทูตนำข้อมูลใดมาใช้และข้อมูลนั้นมาจากที่ใด

ข้อมูลที่นำมาใช้งาน คือข้อมูลส่วนตัวของผู้ออกหนังสือเชิญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระบุในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า โดยเฉพาะจะประกอบด้วย ชื่อ และนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรสาร และอีเมลของท่าน

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้มาจากข้อมูลในจดหมายเชิญของท่าน และข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องได้ให้ไว้ในระหว่างดำเนินการขอวีซ่า

เหตุใดจึงมีร้องขอข้อมูลของท่าน และจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ยินยอมให้ข้อมูล

เหตุที่ต้องร้องขอข้อมูลของท่าน เนื่องจากมีความจำเป็นในการดำเนินการขอวีซ่า และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ท่านมีหน้าที่ ตามมาตรา 82 ของกฎหมายว่าด้วยการมีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนี (Aufenthaltsgesetz (AufenthG)) ที่จะต้องให้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และให้ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ

หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น คำร้องขอวีซ่าอาจถูกปฏิเสธโดยไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใด และเป็นไปตามข้อกฎหมายใด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกนำไปใช้เฉพาะเพื่อประกอบกระบวนการยื่นขอวีซ่าโดยดำเนินการภายใต้พื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ มาตรา 6 วรรคแรก c) และ e) และวรรค 2 ระเบียบข้อบังคับสหภาพยุโรป (Verordnung (EU)) 2016/679 ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (DSGVO) ร่วมกับระเบียบข้อบังคับประชาคมยุโรป (Verordnung (EG)) 767/2008 ว่าด้วยระบบข้อมูลวีซ่า (VIS-Verordnung) และระเบียบข้อบังคับประชาคมยุโรป (Verordnung (EG)) 810/2009 ว่าด้วยข้อบังคับวีซ่าเชงเกน (Visakodex) รวมทั้งข้อกฎหมายแนบท้ายของกฎหมายว่าด้วยการมีถิ่นพำนัก มาตรา 72a ff. (AufenthG) และ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการมีถิ่นพำนัก มาตรา 69 (AufenthV) เช่นเดียวกับระเบียบปฏิบัติว่าด้วยกฎหมายทะเบียนกลางสำหรับบุคคลต่างด้าว (AZRG-DV) กฎหมายการแจ้งเตือนข้อมูลในระบบวีซ่า (VWDG) และยังรวมถึงตัวบทกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ หรือ มาตรา 3 ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแห่งรัฐ (BDSG 2018)

ข้อมูลจะถูกนำไปใช้นานเท่าใด

ข้อมูลของท่านจะถูกลบทันทีที่ข้อมูลของท่านไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ตามกฎแล้ว การลบข้อมูลจะเกิดขึ้นสองปีหลังจากกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าสิ้นสุดลง โดยอย่างช้าที่สุดคือห้าปีหลังจากการที่กระบวนการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าสิ้นสุดลง

ใครจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลของท่าน

ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังบุคคลที่สามเมื่อจำเป็นสำหรับการดำเนินการเพื่อขอวีซ่าเท่านั้น ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในประเทศเยอรมัน ส่งไปยังแผนกวีซ่าประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิกเชงเกน หรือส่งไปยังหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในประเทศที่ีท่านมีถิ่ินพำนักอยู่ หากมีการมอบหมายให้ผู้บริการภายนอกดำเนินการแทนสถานทูตฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขอวีซ่า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการดังกล่าว หรือส่งไปยังผู้ให้บริการในกรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น การส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นจะดำเนินการเฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายบทที่ 5 (เลขโรมัน V) ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (DSGVO)

การรับคำร้องขอวีซ่าจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ในที่นี้คือ ศูนย์บริการ VFS Global ก่อนที่จะส่งมอบเอกสารต่อมาให้กับสถานเอกอัครราชทูต โดยศูนย์บริการวีซ่าแห่งนี้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดมาตรา 28 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR) ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านยังคงเป็นกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี (หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ระบุอยู่ในข้อ 1) ทางศูนย์ฯ จะต้องรับรองว่าได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BDSG) และสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครอง ด้วยเหตุนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีได้ทำสัญญาร่วมกับศูนย์บริการ VFS Global ขึ้น เพื่อให้ทางศูนย์ฯ ดำเนินการกับข้อมูลของท่านอย่างระมัดระวังภายใต้ข้อกำหนดมาตรา 28 วรรค 3 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR)

ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถใช้สิทธิใดในการคุ้มครองข้อมูลได้บ้าง

ท่านสามารถขอข้อมูลที่เก็บไว้เกี่ยวกับตัวท่านจากหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น

นอกจากนั้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ ท่านสามารถขอแก้ไข ลบ หรือ จำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน อีกทั้งยังสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านได้

สามารถร้องเรียนได้ที่ใด

ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนที่หน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการนำข้อมูลของท่านไปใช้งาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ ที่ท่านทำงาน หรือสถานที่ซึ่งคาดว่ามีการละเมิดการคุ้มครองข้อมูล

ไปด้านบน