ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือรับรองการมีชีวิต

21.06.2023 - บทความ

ข้อมูลเรื่องหนังสือรับรองการมีชีวิต

www.deutschepost.de

หากท่านเป็นผู้ได้รับเงินประกันบำนาญหรือประกันอุบัติเหตุตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลบำนาญของท่านรวมถึงแบบฟอร์มยืนยันการมีชีวิตที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบำนาญ ซึ่งหนังสือรับรองการมีชีวิตประกอบไปด้วย ส่วน A และ ส่วน B

ท่านจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการมีชีวิตและรับรองโดยหน่วยงานราชการก่อนส่งเอกสารฉบับจริงกลับไปให้กับสำนักงานบำนาญของเยอรมนี (Deutsche Post AG Renten Service)

ที่อยู่
Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
04078 Leipzig

Germany

การส่งหนังสือรับรองการมีชีวิตทางอีเมลหรือทางแฟกซ์เหมือนปีก่อนๆ อันเนื่องมาจากเกิดโรคระบาดนั้น ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

ผู้ใดสามารถรับรองหนังสือรับรองการมีชีวิตได้บ้าง

โดยปกติแล้ว หนังสือรับรองการมีชีวิตสามารถรับรองโดยหน่วยงานราชการต่างๆ ในต่างประเทศได้ ดังเช่น

  • หน่วยงานราชการไทย (ตัวอย่าง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง ตำรวจ เป็นต้น)
  • ธนาคาร
  • โรงพยาบาล/บ้านพักคนชรา/สภากาชาด
  • สำนักงานบาทหลวง

ตามหลักการ ท่านควรติดต่อหน่วยงานราชการข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองหนังสือรับรองการมีชีวิตให้กับท่านก่อน โดยมีสถานทูตฯ เป็นทางเลือกที่ท่านสามารถมาติดต่อเพื่อรับรองเอกสารดังกล่าวได้เช่นกัน

เวลาทำการของสถานทูตฯ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 – 11:30 นาฬิกา ช่องบริการที่ 1

การรับรองหนังสือรับรองการมีชีวิตสามารถมาติดต่อได้โดยไม่ต้องนัดหมาย

นอกจากนี้ท่านสามารถให้กงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมันรับรองเอกสารยืนยันการมีชีวิตได้ กรุณาติดต่อเพื่อดำเนินการได้โดยตรงที่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

การออกหนังสือรับรองการมีชีวิตสามารถดำเนินการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับบำนาญตามกฎหมายของเยอรมัน บำนาญราชการ เงินช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงบำนาญตามกฎหมายของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ ในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับการออกหนังสือรับรองการมีชีวิตสำหรับบำนาญของบริษัทหรือบำนาญเอกชน รวมถึงบำนาญ VBL (VBL-Rente) หรือบำนาญเพิ่มเติมอื่นๆ จำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 34.07 ยูโร

ในการรับรองการมีชีวิต ผู้รับบำนาญจำเป็นต้องมาแสดงตนพร้อมกับยื่นเอกสารแสดงตัวตนที่ยังมีอายุใช้งาน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

หากท่านไม่ได้ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับจากสำนักงานบำนาญของท่าน กรุณาแสดงหนังสือแจ้งการได้รับบำนาญของท่านกับเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อขอหนังสือรับรองการมีชีวิตด้วย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีชีวิต

 

ไปด้านบน