ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม่

บทความ
เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่© colourbox

การให้บริการโดยรวมมีดังต่อไปนี้:

  • รับคำร้องเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง (รวมถึงหนังสือเดินทางของเด็ก) แจกคืนหนังสือเดินทางและแจกคืนหนังสือรับรองที่ใช้เพื่อการเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เป็นการขอทำหนังสือเดินทางครั้งแรก หรือยื่นคำร้องหลังการเปลี่ยนชื่อสกุล
  • คำร้องเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง
  • การรับรองลายมือชื่อ
  • การรับรองสำเนาเอกสาร
  • หนังสือรับรองต่างๆ  (หนังสือรับรองการมีชีวิต หนังสือรับรองรายได้เพื่อยื่นกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อนำไปยื่นในประเทศเยอรมนี
  • ให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสมรส การแจ้งเกิด การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการใช้ชื่อสกุล การจดทะเบียนรับรองบุตร
  • ให้คำแนะนำเรื่องการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง
  • ให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอื่น ๆ รวมถึง กรณีฉุกเฉินและกรณีการเสียชีวิต


ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

ชื่อเรียก

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

เอกอัครราชทูต

กงสุลกิติมศักดิ์ เซบัสทีอัน-ยุสทุส ชมิท

จังหวัด

เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่นี่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่

 เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน, ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

เขตกงสุล

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จังหวัดหนองคาย น่าน และพะเยาภายใต้การกับกับดูแลของสถานทูตประจำกรุงเทพฯ

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.00 น.

อีเมล:

โทรศัพท์:

+66 83 573 7747
ไปด้านบน