ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

กงสุลกิติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม่

บทความ
เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่© colourbox

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • การออกหนังสือเดินทาง สำหรับคนเยอรมัน
  • การขอวีซ่า: แชงแกนวีซ่า และ เยอรมันวีซ่า 
  • การทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (Verpflichtungserklärung)
  • การรับรองลายลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องและ การแปลเอกสาร
  • หนังสือรับรองการมีชีวิต บำนาญ ถิ่นพำนัก ใบขับขี่ และอื่นๆ
  • ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การสมรส การแจ้งการเกิด
  • การแจ้งการใช้นามสกุล การยื่นจดทะเบียนเพื่อแสดงความเป็นบิดา
  • การแปลเอกสารโดยบริษัทแปลที่ผ่านการรับรองจากศาลในเยอรมัน
  • การให้ความช่วยเหลือด้านการรับรองความถูกต้องของเอกสาร (Legalization)
  • การให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่น เช่น กรณีเหตุฉุกเฉิน และ การเสียชีวิต


ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

หัวหน้า

นายฮาเกน อี. ดับเบิลยู. เดียคเซน

จังหวัด

ชียงใหม่

โทรศัพท์:

+66 53 83 87 35

โทรศัพท์มือถือ

+66 (0) 83 573 7747

โทรสาร:

+66 53 83 87 35

ที่อยู่

 เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน, ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.00 น.

เขตกงสุล

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จังหวัดหนองคาย น่าน และพะเยา

อีเมล:

chiang-mai@hk-diplo.de

ไปด้านบน