Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

Artikel
ภูเก็ต
แหลมพรหมเทพภูเก็ต© colourbox

บริการของกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  • การรับรองลายมือชื่อ
  • การรับรองสำเนาเอกสาร
  • ออกหนังสือรับรองต่างๆ กล่าวคือ หนังสือรับรองการมีชีวิต หนังสือรับรองรายได้เพื่อยื่นกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อนำไปยื่นที่ประเทศเยอรมนี
  • ให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสมรส การแจ้งเกิด การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการใช้ชื่อสกุล การจดทะเบียนรับรองบุตร
  • ให้คำแนะนำเรื่องการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง
  • ให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอื่น ๆ รวมถึง กรณีฉุกเฉินและกรณีการเสียชีวิต

ที่อยู่และเวลาเปิดทำการ

Bezeichnung

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

Leitung

กงสุลกิติมศักดิ์ อาเน็ทเทอ ฆีเมเนซ เฮิชชเต็ทเทอร์

Ort

ภูเก็ต
Mehr dazu in unseren Datenschutzerklärungen

Postadresse

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา,อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000, ประเทศ ไทย

Amtsbezirk / Konsularbezirk

จังหวัดภูเก็ตภาคใต้ กระบี่ ตรังนครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานีพังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

Öffnungszeiten

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลาทำการ 9.00 – 13.00 น.

E-Mail

Telefon

+66 76 61 04 07

Fax

+66 76 61 04 08

Website

nach oben