Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ฝ่ายเศรษฐกิจ แนะนำตัว

Artikel

หน้าที่หลักสำคัญของฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน คือ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับบริษัทเยอรมัน สังเกตการณ์และรายงานแนวโน้มการพัฒนาในประเทศไทย และการทำงานร่วมกับหอการค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นและ

หน้าที่หลักสำคัญของฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน คือ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย เป็นจุดติดต่อแรกสำหรับบริษัทเยอรมัน สังเกตการณ์และรายงานแนวโน้มการพัฒนาในประเทศไทย และการทำงานร่วมกับหอการค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น gtai และGIZ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจไทย หน่วยงานราชการต่างๆ และรัฐบาลไทย

ในส่วนของการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำงานร่วมกับหอการค้าต่างประเทศ (AHK), หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC), Germany Trade & Invest (gtai หรือองค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเยอรมัน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ทั้งสี่สถาบันนี้ ร่วมกันจัดทำจดหมายข่าว „Wirtschaft in Thailand“ (เศรษฐกิจในประเทศไทย) และจัดทำรายงานข่าวสารล่าสุด

ฝ่ายเศรษฐกิจมีหน้าที่เตรียมและรับรองการมาเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจจากเยอรมนี และเป็นผู้จัดทำโครงการต่างๆ (“เสวนาเศรษฐกิจ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต” “กลุ่มทำงานสิ่งแวดล้อม” “การสนทนาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจต่างประเทศ”) และเป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเข้าร่วมการประชุมเฉพาะด้านและการสัมมนาต่างๆ รวมทั้งดูแลคณะเยอรมันที่ร่วมในการจัดงานแสดงต่างๆ ในประเทศไทย การตอบคำถามของประชาชน และเป็นจุดติดต่อแรกของนักลงทุนไทยและเยอรมัน

หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ© สถานทูตเยอรมันกรุงเทพฯ

ฮานส์ อูลริช ซูดเบค
หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
ประวัติ

ท่านสามารถอ่านข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ ของแผนกเศรษฐกิจได้ที่
Facebook

แบบฟอร์มติดต่อ

nach oben