Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

บำนาญของเยอรมัน

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Älteres Ehepaar beim Spaziergang, © colourbox.com

29.06.2023 - Artikel

ข้อมูลสำคัญ: ขั้นตอนที่ง่ายขึ้นในการออกหนังสือรับรองการมีชีวิต (Lebensbescheinigungen) เพื่อใช้กับประกันบำนาญของเยอรมัน (DRV) สำหรับปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลทั่วไป

คนจำนวนมากในประเทศไทยได้รับเงินบำนาญจากประเทศเยอรมนี เงินดังกล่าวมิได้จ่ายโดยสถานทูตฯ แต่จ่ายโดยสำนักงานบำนาญต่างๆ

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานบำนาญหรือหน่วยงานบำนาญเอกชนได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูล

ท่านสามารถดูข้อมูลทั่วไปเรื่องบำนาญและการยื่นคำร้องเพื่อขอบำนาญได้ที่ลิงค์นี้
www.deutsche-rentenversicherung.de

อนึ่ง ขอเรียนว่า สถานทูตฯ ไม่สามารถกรอกคำร้องบำนาญให้กับท่าน รวมถึงตอบคำถามในเรื่องบำนาญของแต่ละท่านได้

ท่านสามารถดูข้อมูลเรื่องหนังสือรับรองการมีชีวิตได้ที่ลิงค์นี้
หนังสือรับรองการมีชีวิต

ภาษีบำนาญในต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 มีการออกกฎข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการเก็บภาษีบำนาญ ซึ่งรวมถึงผู้รับบำนาญที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย หากท่านมิได้มีถิ่นที่อยู่หรือพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนี แต่ได้รับบำนาญ หน่วยงานที่รับผิดชอบท่านคือสรรพากรนอยบรันเดนบวร์ก (Finanzamt Neubrandenburg) สำนักงานสรรพากรจะใช้ข้อมูลจากแบบรายการประเมินการชำระภาษีของท่านโดยคำนึงถึงข้อตกลงว่าด้วยการเก็บภาษีซ้ำซ้อนที่ได้ทำกับประเทศเยอรมนี เพื่อพิจารณาว่าท่านจำเป็นต้องชำระภาษีหรือไม่และเท่าใด

สำนักงานสรรพากร www.finanzamt-rente-im-ausland.de

ข้อตกลงว่าด้วยการเก็บภาษีซ้อน www.bundesfinanzministerium.de

หนังสือรับรองการมีชีวิต

ข้อมูลเรื่องหนังสือรับรองการมีชีวิต

(Link: https://www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/gesetzliche-rente/lb.html)

หากท่านเป็นผู้ได้รับเงินประกันบำนาญหรือประกันอุบัติเหตุตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลบำนาญของท่านรวมถึงแบบฟอร์มยืนยันการมีชีวิตที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบำนาญ ซึ่งหนังสือรับรองการมีชีวิตประกอบไปด้วย ส่วน A และ ส่วน B

ท่านจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการมีชีวิตและรับรองโดยหน่วยงานราชการก่อนส่งเอกสารฉบับจริงกลับไปให้กับสำนักงานบำนาญของเยอรมนี (Deutsche Post AG Renten Service)

ที่อยู่

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

04078 Leipzig

Germany

การส่งหนังสือรับรองการมีชีวิตทางอีเมลหรือทางแฟกซ์เหมือนปีก่อนๆ อันเนื่องมาจากเกิดโรคระบาดนั้น ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

ผู้ใดสามารถรับรองหนังสือรับรองการมีชีวิตได้บ้าง

โดยปกติแล้ว หนังสือรับรองการมีชีวิตสามารถรับรองโดยหน่วยงานราชการต่างๆ ในต่างประเทศได้ ดังเช่น

หน่วยงานราชการไทย (ตัวอย่าง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง ตำรวจ เป็นต้น)

ธนาคาร

โรงพยาบาล/บ้านพักคนชรา/สภากาชาด

สำนักงานบาทหลวง

ตามหลักการ ท่านควรติดต่อหน่วยงานราชการข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองหนังสือรับรองการมีชีวิตให้กับท่านก่อน โดยมีสถานทูตฯ เป็นทางเลือกที่ท่านสามารถมาติดต่อเพื่อรับรองเอกสารดังกล่าวได้เช่นกัน

เวลาทำการของสถานทูตฯ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 – 11:30 นาฬิกา ช่องบริการที่ 14

การรับรองหนังสือรับรองการมีชีวิตสามารถมาติดต่อได้โดยไม่ต้องนัดหมาย

นอกจากนี้ท่านสามารถให้กงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมันรับรองเอกสารยืนยันการมีชีวิตได้ กรุณาติดต่อเพื่อดำเนินการได้โดยตรงที่ (Link: https://bangkok.diplo.de/th-de/botschaft/honorarkonsuln)

การออกหนังสือรับรองการมีชีวิตสามารถดำเนินการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับบำนาญตามกฎหมายของเยอรมัน บำนาญราชการ เงินช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงบำนาญตามกฎหมายของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ ในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับการออกหนังสือรับรองการมีชีวิตสำหรับบำนาญของบริษัทหรือบำนาญเอกชน รวมถึงบำนาญ VBL (VBL-Rente) หรือบำนาญเพิ่มเติมอื่นๆ จำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 34.07 ยูโร

ในการรับรองการมีชีวิต ผู้รับบำนาญจำเป็นต้องมาแสดงตนพร้อมกับยื่นเอกสารแสดงตัวตนที่ยังมีอายุใช้งาน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

หากท่านไม่ได้ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับจากสำนักงานบำนาญของท่าน กรุณาแสดงหนังสือแจ้งการได้รับบำนาญของท่านกับเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อขอหนังสือรับรองการมีชีวิตด้วย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีชีวิต

(Bitte hier das Formular als Link einfügen – derzeit unter Rentenangelegenheiten)

ผู้รับบำนาญที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจำเป็นต้องยื่นเอกสารการมีชีวิตต่อสำนักงานบำนาญของตนปีละครั้ง

โดยสำนักงานบำนาญส่งแบบฟอร์มมาให้กับผู้รับบำนาญกรอก ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ยืนยันโดยหน่วยราชการและส่งกลับไปยังสำนักงานบำนาญ

สำนักงานบำนาญของประเทศเยอรมนียอมรับการรับรองลายเซ็นของผู้รับบำนาญที่ยืนยันโดยสถานทูตเยอรมัน หรือ กงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต รวมถึงหน่วยราชการไทย เช่น ตำรวจ ทนายความผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร (Notary public) โรงพยาบาล หรือที่ทำการบาทหลวงเยอรมัน

การออกเอกสารเพื่อรับรองการมีชีวิตเพื่อรับบำนาญ สามารถดำเนินการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ยกเว้น บำนาญบริษัทหรือเงินบำนาญ VBL เงินบำนาญอื่นๆ เช่น จากประกันเอกชน หรือประกันต่างประเทศ มีค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 34,07 ยูโร โดยจ่ายเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูต

ตามหลักการการออกเอกสารรับรองการมีชีวิต ผู้รับบำนาญจำเป็นต้องมาแสดงตนพร้อมด้วยบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน หากผู้รับบำนาญมีปัญหาด้านสุขภาพและไม่สามารถกรอกเอกสารการรับรองบุคคลได้ด้วยตนเอง สามารถกรอกข้อมูลของผู้ที่มาติดต่อแทนในแบบฟอร์มส่วน B พร้อมนำหลักฐาน เช่น หนังสือรับรองแพทย์ ส่งแนบไปพร้อมกัน

หากท่านมิได้ใช้แบบฟอร์มการรับรองบุคคลที่สำนักงานบำนาญส่งมาให้ กรุณานำเอกสารบำนาญของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีชิวิต และหนังสือรับรองสัญชาติ

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อรับรองมีชีวิตกับสถานทูตฯ ได้ที่นี่: นัดหมาย

ข้อมูลสำคัญ ในปี ค.ศ. 2022 จำเป็นต้องมีการรับรองบุคคลโดยหน่วยราชการอีกครั้ง หลังจากที่ระงับไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี ค.ศ. 2020 และ 2021

ตามหลักการแล้ว การส่งหนังสือรับรองการมีชีวิตกลับไปยังสำนักงานบำนาญควรส่งเป็นเอกสารฉบับจริงผ่านทางไปรษณีย์ หากแต่ท่านต้องการส่งเอกสารให้กับสำนักงานบำนาญทางอีเมลหรือแฟกซ์ก็สามารถทำได้ ทางสำนักงานบำนาญมิได้มีข้อขัดข้องใดๆ

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service

04078 Leipzig
Deutschland

Telefon: +49 221 56 92-777
Telefax: +49 69 653015 10865
E-Mail: LB2022@Deutschepost.de

กรุณาอ่านข้อมูลเพื่มเติมอื่นๆ เกี่ยววกับหนังสือรับรองการมีชีวิตได้ที่นี่

www.deutschepost.de

 

nach oben