ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ์กระทรวงการต่างประเทศ

นายฮาเกน เดียคเซน จะพ้นจากตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำเชียงใหม่ เนื่องจากเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

04.12.2019 - บทความ
นายฮาเกน เดียคเซน
นายฮาเกน เดียคเซน© Deutsche Botschaft Bangkok

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขอขอบคุณนายฮาเกน เดียคเซน เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความใส่ใจดูแลชาวเยอรมันในประเทศไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีค่ายิ่งในการรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกฎหมาย

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมันคนใหม่เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องยังไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลด้านการจัดการ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป การบริการใดๆ ที่เคยดำเนินการโดยกงสุลกิตติมศักดิ์ฮาเกน เดียคเซน จึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยสถานทูตเยอรมัน ที่กรุงเทพฯ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการบริการด้านกงสุลได้ที่ บริการกงสุล

สำหรับการยื่นคำร้องวีซ่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลได้ที่ วีซ่าและการเดินทาง

หากได้มีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเชียงใหม่คนใหม่แล้วเมื่อไร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

เอกสารที่ยื่นไว้กับกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม พศ 2562 สามารถรับคืนได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่สถานทูตฯ เยอรมัน กรุงเทพฯ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พศ 2562

ไปด้านบน