Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Adresse und Öffnungszeiten

ยศ บรรดาศักดิ์

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

หัวหน้า

เอกอัครราชทูต เกออร์ค ชมิดท์

สถานที่

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

10120

โทรศัพท์:

+66 2 287 90 00

โทรสาร:

+66 2 287 17 76

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้, กรุงเทพฯ  10120

เวลาทำการ

จันทร์ –ศุกร์  ระหว่าง 8.30 –11.30 น.

สำนักงานเขต

ประเทศไทย

หน่วยงาน

แผนกวีซ่า
FAX: +66 2 285 62 32

เว็บไซต์

http://www.bangkok.diplo.de

ติดต่อสถานทูต

ไปด้านบน