Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ประกาศสิ้นสุดโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ล้านนา  

09.03.2018 - ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ

ตั้งแต่พ.ศ. 2530 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 850,000 ยูโร (ประมาณ 33,000,000 บาท)

เพื่อใช้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ล้านนา บันทึกภาพคัมภีร์ล้านนาเป็นไมโครฟิล์มและบันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่นี่:

เว็บไซต์ lannamanuscripts

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอนุรักษ์วัฒนธรรม (Cultural Preservation Program-CPP) ตั้งแต่พ.ศ. 2524 ในกรอบโปรแกรมนี้ กระทรวงการต่างประเทศเยอรมันสนับสนุนโครงการกว่า 2,700 โครงการใน 144 ประเทศและใช้งบประมาณ

ไปมากกว่า 65 ล้านยูโร (ประมาณ 2,500,000,000 บาท)

ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา โปรแกรมอนุรักษ์วัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชอาณาจักรไทยกว่า 1,500,000 ยูโร (ประมาณ 58,000,000 บาท) ในหลากหลายโครงการ เช่น การรวบรวมศิลาจารึกล้านนา การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร และวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การตีพิมพ์วรรณคดีไทย การประชุมเชิงสัมมนาด้านการประดิษฐ์

เครื่องดนตรีและให้คาปรึกษาด้านเครื่องปั้นเซรามิค

โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ล้านนาจะสิ้นสุดสมบูรณ์ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

สถานทูตเยอรมนีจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาร่วมในงานฉลองปิดโครงการ

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ อีเมล์: pr-100@bangk.diplo.de

ไปด้านบน